Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý II/2020

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý II/2020