Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Chuyên đề - Nghiệp vụ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 2236

   Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến ngành KSND và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi)


Thứ năm - 13/11/2014 08:38
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TỐI CAO                                                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN   
       TỈNH TUYÊN QUANG
     Số: 1656 /KH-VKS-VP                                                                                                      Tuyên Quang, ngày 10  tháng11  năm 2014
 
 
    KẾ HOẠCH
Tổ chức lấy ý kiến ngành KSND và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
 
 
     Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-VKSTC -V8, ngày 13/10/2014, công văn số 3992/VKSTC - V8 ngày 6/11/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc lấy ý kiến Ngành KSND và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý dự thảo Bộ Luật TTHS (sửa đổi). Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Bộ Luật TTHS (sửa đổi) với các nội dung sau đây:

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

       1. Mục đích

- Việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi) nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, công chức trong toàn Ngành, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên ngành KSND trong việc sửa đổi và thi hành Bộ Luật TTHS.
- Qua việc tổ chức Hội nghị liên ngành nhằm huy động tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các ban, ngành, tổ chức trong việc đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện các quy định của Bộ Luật TTHS (sửa đổi) để phù hợp với hoạt động thực tiễn, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi) về bảo vệ quyền con người, quyền công dân và các chế định liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng.

        2. Yêu cầu

- Việc tổ chức lấy ý kiến được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.
- Tổ chức lấy ý kiến với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cán bộ, công chức đều có thể tham gia góp ý.
- Ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức; của các ban, ngành, tổ chức phải được tập hợp đầy đủ, phản ánh chính xác và tổng hợp báo cáo VKSND tối cao nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện Dự thảo luật.
- Đây là hoạt động chính trị quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành nên yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc trong việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi).

        II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC LÂY Ý KIẾN

       1. Tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến

- Dự thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi); Báo cáo những nội dung cơ bản đề xuất sửa đổi và những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau, Kế hoạch triển khai thực hiện. Các phòng nghiệp vụ; Các VKSND cấp huyện, thành phố nghiên cứu Dự thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi) được đăng tải trên Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao địa chỉ  www.vksndtc.gov.vn
- Việc tổ chức lấy ý kiến toàn ngành và Hội nghị liên ngành (VKSND tỉnh có giấy mời riêng).

       2. Nội dung tham gia góp ý:

- Tổ chức lấy ý kiến đối với toàn bộ Dự thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi), gồm: bố cục sắp xếp của Dự thảo luật, nội dung các quy định phần chung; chương, mục, điều, khoản cụ thể, những quy định còn có nhiều ý kiến khác nhau…
- Các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố cán bộ, công chức trong Ngành tham gia ý kiến vào toàn bộ Dự thảo luật; căn cứ vào chức năng của Ngành, tập trung đóng góp ý kiến sâu về những quy định liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND, của các cơ quan tiến hành tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng và các vấn đề khác mà mình quan tâm, hiểu biết.
 
        3. Hình thức lấy ý kiến:
 
Việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi) trong toàn Ngành được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:
- Tổng hợp ý kiến góp ý tại địa phương, đơn vị mình  và gửi  qua hộp thư điện tử VKSND tỉnh về Văn phòng tổng hợp
- Tổ chức thảo luận trực tiếp tại Hội nghị liên ngành và các đơn vị trong ngành tại VKSND tỉnh
- Thông qua các phương tiện thông tin, tuyên truyền của ngành Kiểm sát (Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang…);
- Các hình thức phù hợp khác.
 
         III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  

         1. Thời gian
 
Hội nghị làm việc trong thời gian 01 ngày, khai mạc vào hồi 08 giờ ngày 21/11/ 2014  
 
          2. Địa điểm
 
Hội nghị được tổ chức tại hội trường tầng 3, trụ sở VKSND tỉnh Tuyên Quang, số 499 Đường 17/8 - Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang
 
          IV. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ
 
         1. Chủ trì:
 
Đồng chí: Phùng Tiến Quân  - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang.
 
         2. Thành phần tham gia
 
         2.1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 
Đại diện lãnh đạo VKSND tối cao; Đại diện lãnh đạo Viện Khoa học kiểm sát; Đại diện Ban soạn thảo, tổ biên tập Bộ luật TTHS (sửa đổi).
 
        2.2. Đại diện lãnh đạo các Ban, ngành cấp tỉnh
 
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn Phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Đại diện Lãnh đạo các ban, ngành: Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Công an, Tòa án, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự, Kiểm lâm,  Đại diện Đoàn Luật sư; Đại diện Hội luật gia tỉnh.

       2.3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Lãnh đạo VKSND Tỉnh; Các đồng chí Trưởng, Phó phòng; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện, thành phố; Các đồng chí Kiểm sát viên Trung cấp công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 
        V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

        1. Trách nhiệm của các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện,Thành phố
 
- Tổ chức việc nghiên cứu và góp ý Dự thảo luật tại đơn vị mình
- Chỉ đạo việc xây dựng văn bản tổng hợp ý kiến góp ý của đơn vị đối với Dự thảo luật.

         2. Trách nhiệm của Phòng THQCT, KSĐT, KSXX án về Trật tự xã hội, An ninh, ma túy (Phòng 1A), VKSND tỉnh:
 
- Tổng hợp (bằng văn) bản ý kiến của các Sở, Ban, Ngành về góp ý vào Dự thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi).
- Trên cơ sở kết quả tổng hợp, Phòng 1A chuyển cho Văn phòng tổng hợp để tổng hợp chung với ý kiến góp ý của các Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Viện kiểm sát huyện, thành phố.
 
         3. Trách nhiệm của Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh:

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ này trong toàn Ngành.
- Bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ các hoạt động đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi).
- Phối hợp với chặt chẽ với các Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố để tổng hợp ý kiến đóng góp về Bộ luật TTHS (sửa đổi).
- Tổng hợp các ý kiến góp và xây dựng báo cáo chung theo yêu cầu của VKSND tối cao.

         4. Trách nhiệm của Tổ tuyên truyền, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh

- Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử VKSND tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch tổ chức triển khai việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi); các văn bản liên quan mà VKSND tối cao sao gửi để phục vụ cho các hoạt động này.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động xây dựng Bộ luật TTHS (sửa đổi) trong toàn Ngành.

        VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 
1. Văn bản góp ý Dự thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi) của các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố gửi qua hộp thư điện tử về Văn phòng tổng hợp trước ngày 19/11/2014  
2. Kết quả tổng hợp của Phòng 1A gửi bằng văn bản về Văn phòng tổng hợp trước ngày25/11/2014.
3. Văn phòng tổng hợp hoàn thành việc xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của toàn ngành Kiểm sát Tuyên Quang và Hội nghị liên ngành về Dự thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi) gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 27/11/2014.
  
Nơi nhận                                                                                                                                              VIỆN TRƯỞNG                                                                                                 
- Các Đ/c Lãnh đạo viện;
- Các phòng nghiệp vụ VKS tỉnh;

- Các VKS huyện, thành phố;                                                                                          (Đã ký)
- Lưu VPTH.
 
                                                                   
                                                                                                                        Phùng Tiến Quân
                                                                                                                                                        


  
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top