Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đại hội Đảng các cấp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 2662

   Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010- 2015


Thứ tư - 20/05/2015 13:44
 
          Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra để xây dựng Chương trình thực hiện trong toàn khoá và lãnh đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Với chức năng nhiệm vụ của ngành là Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã bám sát vào chức năng nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, căn cứ vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch và chương trình công tác để lãnh đạo Đảng bộ, cơ quan triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả, phát huy được vai trò đầu tầu gương mẫu góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, cán bộ đảng viên Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng,  tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; Công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả ba mặt Chính trị, Tư tưởng và Tổ chức; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, hoạt động của Tổ chức cơ sở Đảng được đổi mới và nâng cao tăng cường tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị góp phần vào việc lãnh đạo đơn vị, các tổ chức quần chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hằng năm đều đạt trong sạch, vững mạnh, cơ quan đạt “Chuẩn văn hóa”. Qua 5 năm, kết quả trên các mặt công tác đã đạt và vượt mục tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra cụ thể:
 
          - Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

          Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Án kiểm sát điều tra tổng thụ lý 249 vụ, Cơ quan điều tra đã giải quyết 224 vụ, đạt 89,9%; Số vụ Viện kiểm sát phải xử lý 190 vụ, Viện kiểm sát đã giải quyết 190 vụ đạt 100%; Kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự thụ lý: 196 vụ, Toà án đã giải quyết: 189 vụ, đạt 96,4%; Kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự: 649 vụ, Toà án đã giải quyết: 643 vụ đạt 99%; Kiểm sát xét xử giám đốc thẩm hình sự: 01 vụ, Toà án đã giải quyết đạt 100%. Thông qua công tác kiểm sát xét xử hình sự, Viện kiểm sát kháng nghị theo trình tự phúc thẩm 21 vụ được Tòa án chấp nhận 19 vụ; kháng nghị theo trình tự giám Tái thẩm 01vụ được Tòa án chấp nhận. Phối hợp với Cơ quan điều tra - Toà án xác định 28 vụ án điểm, đưa đi xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án 66 vụ, nhằm điều tra truy tố xét xử nhanh phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tổ chức 21 phiên tòa rút kinh nghiệm, sau phiên tòa đã tiến hành họp rút kinh nghiệm từ đó nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa của kiểm sát viên.

          Số người bị tạm giữ 323 trường hợp, đã giải quyết 323 trường hợp đạt 100%; tạm giam 3.952 trường hợp, đã giải quyết 3.673 trường hợp, còn tạm giam 279 trường hợp. Tổng số phạm nhân 8024, đã giải quyết 3226, còn tạm giam 4798 phạm nhân.

           Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh tế lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được nâng cao, kiểm sát 100% số vụ, việc Toà án thụ lý. Kháng nghị theo trình tự phúc thẩm 50 vụ, Giám đốc thẩm 03 vụ; Ban hành 35 văn bản kiến nghị và thông báo rút kinh nghiệm yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc thực hiện BLTTDS; Án dân sự Sơ thẩm: Thụ lý 37 vụ, đã giải quyết 36 vụ, tồn 1 vụ. Phúc thẩm 287 vụ, giải quyết 275 vụ, tồn 12 vụ. Giám đốc thẩm, tái thẩm 07 vụ, đã giải quyết 07 vụ.

          Công tác kiểm sát thi hành án: Kiểm sát 376 bị án thi hành án hình sự, đã thi hành 369, còn phải thi hành 07 bị án. Kiểm sát 153 việc thi hành án dân sự, đã thi hành 57 việc, chưa thi hành 96 việc.

          Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo: kiểm sát thụ lý 290 đơn, đã giải quyết 270 đơn. Tổ chức tiếp và giải quyết 221 lượt công dân (trong đó Lãnh đạo tiếp 10 lượt).

          Công tác tổ chức, cán bộ: Từ 2010 đến tháng 3/2015 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKS tỉnh 01 đồng chí, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý 33 đồng chí; bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo quản lý 11 đồng chí; chức danh Kiểm sát viên 46 đồng chí; bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên 52 Đ/c; Kiểm tra viên 21 Đ/c. Cử 440 lượt cán bộ tham gia học và tập huấn các lớp chuyên sâu và nâng cao về nghiệp vụ. Đến tháng 3/2015 có 21 Đ/c có trình độ Cử nhân và cao cấp lý luận chính trị (04 đồng chí đang học) và 67 Đ/c có trình độ trung cấp. Thạc sỹ luật 05 Đ/c (hiện nay  đang có 02 Đ/c đang học Cao học), Đại học Luật 118 Đ/c, Đại học khác 16 Đ/c, Cao đẳng khác 04 đ/c, Trung cấp khác 03 Đ/c.
          Công tác Quy hoạch cung luôn được quan tâm: Quy hoạch chức vụ Viện Trưởng VKSND tỉnh 04 Đ/c; Phó Viện Trưởng tỉnh 06 Đ/c; Trưởng phòng và tương đương 29 Đ/c; phó Trưởng Phòng và tương đương 30 Đ/c.

          - Công tác xây dựng Đảng: Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang thường xuyên quan tâm tới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê Nin - tư Tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh Chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Điều lệ Đảng. Qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nâng cao, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm, không vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, Pháp luật của nhà nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giản dị, lành mạnh, có ý thức thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có tinh thần học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội ở nơi làm việc và nơi cư trú, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hàng năm 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt "Gia đình văn hoá".

          Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên trong ngành, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng năm Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập các Chuyên đề sau khi học tập các chuyên đề, Đảng ủy đã tổ chức cho 100% cán bộ, bộ Đảng viên viết bài thu hoạch, tự liên hệ đánh giá bản thân và xây dựng kế hoạch thực hiện của từng cá nhân.

          Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngoài việc xây dựng các kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả nêu trên, Đảng ủy còn xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Hằng năm tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và biểu dương khen thưởng những đồng chí có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề và việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (15 đ/c được khen thưởng trong việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề; 14 đ/c và 01 tập thể khen thưởng về việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh; 01 tập thể và 01 cá nhân đề nghị Đảng ủy khối khen thưởng), từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trên mọi phương diện, Trong nhiệm kỳ 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm, không vi phạm Quy định 244-QĐ/BCĐ về tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

          Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành để từng đồng chí vận dụng và thực hiện tốt với vị trí, chức trách và nhiệm vụ của cá nhân mình. Qua kiểm điểm, Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang xác định khuyết điểm hạn chế, những vấn đề cấp bách nổi cộm và xác định 09 nội dung những việc phải thực hiện ngay sau kiểm điểm và thống nhất đề ra 14 giải pháp để khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình có hiệu quả (đến nay đã thực hiện xong). Từ đó đã đạt được những kết quả tích cực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ về công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể, đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống. Đảng bộ và lãnh đạo VKSND tỉnh Tuyên Quang xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, cần được gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, góp phần lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ.

          Thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm đúng quy định, kết quả đánh giá từ năm 2010 đến nay Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Chi bộ thuộc Đảng bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.  Trong đó có 5 lượt Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng đối với 01 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục. trong đó từ năm 2010 đến năm 2015 có 44 lượt Đ/C đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khen thưởng đối với 11 đồng chí và 02 đồng chí được Tỉnh ủy khen thưởng; 05 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi ĐảngTrong 5 năm qua Đảng bộ VKSND tỉnh không có tổ chức Đảng và đảng viên nào vi phạm Điều lệ Đảng phải bị xử lý kỷ luật. Hằng năm Đảng bộ đã tiến hành Quy hoạch, rà soát, bổ sung cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch: 02 đồng chí giữ chức vụ Bí thư, 02 đ/c giữ chức vụ Phó bí thư và 07 đ/c giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành.

          Ban Chấp hành Đảng bộ luôn coi trọng công tác phát triển đảng, quan tâm bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng. Trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã cử 07 quần chúng ưu tú tham gia học lớp tìm hiểu về Đảng và đã bồi dưỡng kết nạp được 03 đảng viên mới (vượt mục tiêu Đại hội VIII đề ra).

          Công tác kiểm tra giám sát cũng luôn được chú trọng, từ năm 2010 đến 2015 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra được 21 cuộc và giám sát 08 cuộc, trong đó Ủy ban kiểm tra kiểm tra 11 cuộc và Đảng ủy kiểm tra 10 cuộc đối với 04 Chi bộ về công tác thu nộp đảng phí; công tác lãnh đạo xây dựng và thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác; Xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp; kiểm tra việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế của Chi ủy sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Giám sát chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện Quy định nhưng điều đảng viên không được làm; về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKS tỉnh nhiệm kỳ 2010- 2015.

          - Công tác lãnh đạo đoàn thể, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh:

          Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, hội luôn quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế, quy định của ngành. Xây dựng mối quan hệ làm việc giữa Đảng uỷ, cơ quan và các đoàn thể, BCH Đảng bộ đã phân công Đ/C Phó Bí thư là Phó Viện trưởng làm Chủ tịch Công đoàn, 01 Đ/C uỷ viên phụ trách các đoàn thể. Trong các kỳ họp hằng tháng Đảng uỷ nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể và ra Nghị quyết lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo nguyên tắc, quy định của điều lệ và chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ 100% hội viên các tổ chức, hội chấp hành nghiêm, không có trường hợp nào vi phạm phải xử lý kỷ luật. 100% cán bộ, công chức nhiệt tình tham gia đóng góp, ủng hộ các quỹ như Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo....với tổng số tiền 300.236.139đ. Tham gia ủng hộ chăn ấm, áo ấm mùa đông cho trẻ em vùng sâu, vùng xa...

          Lãnh đạo các đoàn thể thường xuyên phối hợp với cơ quan, đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên. Tạo mọi điều kiện để đoàn viên, cán bộ, công chức yên tâm công tác. Trong nhiệm kỳ có 100% cán bộ, công chức không vi phạm tệ nạn xã hội; 100% gia đình cán bộ, công chức đạt gia đình văn hóa 100% tổ chức, hội đạt tốt và xuất sắc; 100% hội viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Cơ quan  “Đạt chuẩn văn hóa”.

          Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng. Từ năm 2010 - 2015 kết quả đạt được như sau: Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc, 08 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua ngành. Về cá nhân: Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng 3 cho 01 Đ/c; Huân chương lao động hạng nhì 01 Đ/c; đạt Chiến sỹ thi đua toàn quốc 01 Đ/c, Chiến sĩ thi đua ngành 07 Đ/C, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 43 lượt Đ/C. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Kỷ niệm chương cho 12 đồng chí. Trong các phong trào thi đua ngắn hạn có 45 lượt tập thể và 115 lượt cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh khen thưởng.

          Từ những hoạt động thực tiễn công tác nhiệm kỳ qua Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang rút ra bài học kinh nghiệm đó là:

          - Bài học thứ nhất: Ban Chấp hành Đảng bộ phải thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng ngành và việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông qua đó để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Giữ vững và phát huy sức mạnh đoàn kết nhất trí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị, đây là hạt nhân quan trọng để củng cố và xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

          - Bài học thứ hai: Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết trên cơ sơ đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt việc công khai dân chủ tại cơ quan đơn vị.

          - Bài học thứ ba: Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra Chi bộ dưới cơ sở và tự kiểm tra trong việc chấp hành Điều lệ đảng, việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

          - Bài học thứ tư: Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể phải phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực xây dựng Đảng bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Thể hiện vai trò lãnh đạo của người đứng đầu tổ chức Đảng, Chính quyền và các đoàn thể.

          Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

 
Đinh Thị Chung
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top