Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 625

   Chi bộ 2, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Tuyên Quang “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ”


Thứ ba - 14/06/2022 22:50
 
Trong nhiều năm qua, Đảng uỷ Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng cấp trên về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ”. Ngày 27/5/2022, Đảng uỷ Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đây là hội nghị “Chuyên đề” lớn trong toàn Đảng bộ, hoạt động này là một trong những giải pháp của Đảng uỷ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

 
Chi bộ 2 là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh, chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gồm 02 phòng nghiệp vụ: Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2); Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9).
 
Tập thể chi bộ đã nhận thức rõ: Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Theo đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sinh hoạt chi bộ để rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách, thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp ủy viên và đảng viên; từng bước giữ gìn, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, lập trường cách mạng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết, là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, Đảng ta luôn xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.
 
Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã xác định rõ “Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao; cấp uỷ nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...”. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục xác định “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên...”.
 
Chi bộ 2 đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là: Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Quy định số 19-QĐi/TU ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang “Về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Đề án số 16/ĐA-TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025 và các quy định của cấp uỷ cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 15/7/2020 của Đảng uỷ Viện KSND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 10/01/2022 của Đảng uỷ Viện KSND tỉnh Thực hiện Chỉ thị số     01-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025”.
 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng cấp trên, chi bộ đã cụ thể hoá nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ vào Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ các nhiệm kỳ; Chương trình công tác hằng năm và Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm hằng tháng. Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định; đảm bảo đúng quy trình và nội dung từ công tác chuẩn bị trước khi sinh hoạt; bố trí thời gian và thời lượng sinh hoạt; các buổi sinh hoạt đều kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), “tự soi, tự sửa”; trách nhiệm nêu gương của đảng viên và người đứng đầu; việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị;... Qua sinh hoạt chỉ bộ kịp thời biểu dương cá nhân tiêu biểu, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục; thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên; thực hiện tốt công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình; kết thúc sinh hoạt thực hiện chấm điểm theo quy định. Quá trình sinh hoạt, chi bộ đã đảm bảo được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; phát huy được sức mạnh tập thể, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.
 
Kết quả, hằng năm chi bộ đều được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; liên tục từ năm 2018 đến nay, chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; nhiều lượt các nhân đảng viên đạt “Hoàn thành xất sắc nhiệm vụ”.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, quá trình triển khai thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ cũng còn bộc lộ những hạn chế nhất định: Còn có đảng viên ít phát biểu tham gia ý kiến, các kỳ sinh hoạt ý kiến tham gia phát biểu chủ yếu tập trung ở những đồng chí lãnh đạo Phòng hoặc các đồng chí đảng viên lớn tuổi; việc bố trí thời lượng thảo luận và ý kiến tham gia chủ yếu tập trung nhiều về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nêu trên, khắc phục những hạn chế, chi bộ 2 đề ra giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt với những nội dung trọng tâm sau:
 
Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng uỷ tại Hội nghị Ngày 27/5/2022 về các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời cụ thể hoá thực hiện các nội dung trọng tâm sau:
 
- Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt. Thực hiện nghiêm túc chế độ, nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định của cấp uỷ đảng cấp trên. Nội dung sinh hoạt phải cụ thể sát với điều kiện của cơ quan, đơn vị.      
 
- Nâng cao ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ, đảng viên dự họp phải tham gia ý kiến đóng góp, tham gia phát biểu, xây dựng Nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của chi bộ. 
 
- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ. đồng chí chủ trì, điều hành sinh hoạt phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình đề ra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian sinh hoạt; dành nhiều thời gian cho phần thảo luận, bố trí thời lượng đảm bảo hợp lý trong việc lãnh đạo thực hiện chuyên môn nghiệp vụ và công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị kỹ nội dung gợi ý thảo luận có trọng tâm; tạo không khí cởi mở; tiếp tục thực hiện việc gửi trước nội dung sinh hoạt để đảng viên nghiên cứu.
 
- Trong sinh hoạt cần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao tự phê bình và phê bình; đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, tình hình thời sự; định hướng chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
 
- Nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chi thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở.
 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ, tình hình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng đối với các đồng chí cấp uỷ và đảng viên trong chi bộ.
 
Năm 2022 và các năm tiếp theo, tập thể chi bộ 2 tiếp tục xác định nội dung “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ” là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phấn đấu hằng năm chi bộ đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh.
 
 
                                                                                Nguyễn Tiến Đường
                                                            Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Bí thư chi bộ 2
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top