Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1262

   Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020; Quán triệt và triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025”


Thứ ba - 28/04/2020 16:57
    
    Thực hiện Kế hoạch số 375-KH/TU ngày 06/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 20/3/2020 của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 08/4/2020 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.Đảng viên và quần chúng tham dự Hội nghị.
    
    Ngày 28/4/2020, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ.
    


Đ/c Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt nội dung học tập chuyên đề năm 2020
    
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm tiếp tục tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ.
Đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ đã được xem Video nội dung tuyên truyền do báo cáo viên Trung ương truyền đạt tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

    
    Qua Hội nghị đã góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của từng đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức người lao động cần liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.
    
    Cũng trong ngày 28/4/2020, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025 cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.


    

Đ/c Phạm Ngọc Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt nội dung Đề án số 16-ĐA/TU.
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt toàn bộ nội dung của Đề án, qua đó nhấn mạnh, cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
    
    Việc quán triệt và triển khai Đề án số 16-ĐA/TU sẽ góp phần tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là cấp ủy viên, bí thư cấp ủy thực sự có trách nhiệm cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thiết thực, quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
 
Tin:  Phùng Gia Tự
Ảnh: Vũ Đình Long
  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top