Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Đảng - Đoàn thể

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1423

   Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác Quý I/2019.


Thứ tư - 10/04/2019 09:28
          
          Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành năm 2019, ngay từ đầu năm công tác, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 để tổ chức thực hiện; đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ vào Chỉ thị, Kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác sát, đúng với yêu cầu để tổ chức thực hiện. Trong quý I/2019, VKSND tỉnh đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, cơ bản hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Cụ thể:

          - Việc xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn công tác năm 2019: VKSND tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác năm 2019, trong đó có nội dung thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; các Phòng thuộc VKSND tỉnh đã ban hành 09 văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác đối với VKSND các huyện, thành phố.

          Nội dung các Kế hoạch và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND tỉnh đã bám sát Chỉ thị của Ngành và hướng dẫn của các Vụ thuộc VKSND tối cao, đảm bảo những nội dung quan trọng, những nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và các chỉ tiêu nghiệp vụ trong hệ thống chỉ tiêu cơ bản của Ngành. Các VKSND các huyện, thành phố, Phòng thuộc VKSND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2019.

          - Đánh giá về việc lựa chọn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp đột phá: Năm 2019, VKSND tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ “Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”, thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” là nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện. Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và đề ra 09 giải pháp để tổ chức thực hiện, trong đó có các giải pháp như:

          + Kịp thời rà soát khối lượng công việc, biên chế; yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ để kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy làm việc cấp phòng theo nguyên tắc giảm đầu mối, tinh gọn theo hướng “Một đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ có tính chất tương đồng” nhằm phát huy năng lực, hiệu quả công tác, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, số lượng công việc và chỉ tiêu Kiểm sát viên theo chỉ đạo, hướng dẫn của VKSND tối cao;

          + Bám sát quy hoạch, yêu cầu công việc với kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ để bố trí, sắp xếp điều chỉnh biên chế giữa các đơn vị nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức và người lao động trên cơ sở tăng biên chế cho các phòng nghiệp vụ, VKSND cấp huyện có khối lượng công việc lớn, địa bàn phức tạp hoặc được giao tăng thêm nhiệm vụ, giảm biên chế đối với các đơn vị tham mưu, phục vụ hoặc ít việc. Trong quý I/2019, VKSND tỉnh đã quyết định điều động, luân chuyển 03 lượt cán bộ công chức giữa các đơn vị trong ngành;

          + Thường xuyên rà soát, tổ chức lấy ý kiến để xác định những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, Kiểm sát viên để phối hợp mời các chuyên gia tổ chức tập huấn. Tiến hành sơ kết, tổng kết và lựa chọn các đơn vị làm tốt để tổ chức học tập, phổ biến rút kinh nghiệm;

          + Tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng, trong đó chú trọng tổ chức các lướp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, cụ thể: Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, bị hại (dự kiến tháng 4/2019); Tập huấn kỹ năng kiểm sát hoạt động tư pháp cho cán bộ trẻ, cán bộ mới tuyển dụng vào ngành (dự kiến tháng 7/2019);

          + Tiếp tục tổ chức các cuộc thi viết cáo trạng, luận tội và viết bài phát biểu, viết kháng nghị để nâng trình độ, năng lực cho đội ngũ Kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên. Tổ chức các phiên toà rút kinh nghiệm và phiên toà trực tuyến giúp Kiểm sát viên nâng cao chất lượng, kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa;

 
          + Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chuyên sâu về thi hành các đạo luật về tư pháp mới có hiệu lực bằng hình thức phát biểu ý kiến, tranh luận quan điểm xử lý, giải quyết tại các Hội nghị giao ban công tác tuần, trên cơ sở các dữ kiện tình huống, nội dung vụ việc, vụ án do các Phòng nghiệp vụ chuẩn bị.                                                                                                                                                                                                                                                                           
          - Năm 2019, đơn vị tiếp tục tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên, cụ thể:

          + Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố; các Trưởng Phòng thuộc VKSND dân tỉnh phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; không phát hiện kịp thời các vi phạm trong hoạt động tư pháp để kiến nghị, kháng nghị hoặc báo cáo cấp trên kháng nghị; để nội bộ cơ quan, đơn vị mất đoàn kết hoặc có cán bộ vi phạm bị xử lý, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành.

          + Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đánh giá năng lực, trách nhiệm của Viện trưởng VKSND hai cấp, Lãnh đạo các Phòng thông qua kết quả công tác của đơn vị.

          + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cử Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên mới bổ nhiệm, cán bộ mới tuyển dụng đã thực hiện thật sự có hiệu quả từ năm 2017, đây là hình thức tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời có biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn lực đang có.

          - Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, trong quý I/2019 đơn vị đã tổ chức các Hội nghị để quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Hội nghị triển khai công tác năm 2019; Hội nghị cán bộ công chức; Hội nghị cán bộ chủ chốt; Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng, tuần... Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra VKSND cấp huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, kế hoạch công tác năm 2019 của VKSND tỉnh.

          - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác để hoàn thành các nhiệm vụ các nhiệm vụ cụ thể đã đề ra:

          + Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành đối với tất cả các khâu công tác. Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên tiếp tục thực hiện việc xây dựng Kế hoạch công tác cá nhân, khi được giao nhiệm vụ phải có kế hoạch cụ thể được Lãnh đạo duyệt để thực hiện.

          + Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; Trưởng phòng thuộc VKSND tỉnh quản lý chặt chẽ tình hình, kết quả công tác của đơn vị; tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý, theo dõi công tác chuyên môn, nghiệp vụ của VKSND huyện, thành phố; kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế và nguyên nhân để chỉ đạo, hướng dẫn, tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh các biện pháp tháo gỡ, khắc phục, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, chỉ tiêu, yêu cầu trong các Chỉ thị của ngành và Nghị quyết của Quốc hội.

          + Viện trưởng VKSND hai cấp chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với Thường trực Cấp ủy trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp cùng cấp.

          + Duy trì và thực hiện nghiêm túc việc giao ban hằng tuần trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh đến các điểm cầu VKSND huyện, thành phố và giao ban trực tuyến công tác tháng luân phiên tại VKSND các huyện, thành phố, trước khi giao ban tháng các đồng chí Trưởng Phòng thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, báo cáo kết quả và tham mưu tại Hội nghị để Lãnh đạo Viện trực tiếp chỉ đạo giải quyết và khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót. Trong quý I/2019, đã tổ chức 06 Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tuần, tháng.


          - Về công tác triển khai, thi hành các đạo luật mới về tư pháp, bồi dưỡng, hướng dẫn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ:

          + Ngay từ đầu năm 2019, Lãnh đạo các đơn vị đã thực hiện phân công Kiểm sát viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm theo dõi hướng dẫn nghiệp vụ từng khâu công tác cho các Kiểm sát viên, kiểm tra viên mới được bổ nhiệm, chuyên viên mới được tuyển dụng và chuyên viên đã tốt nghiệp văn bằng 2 theo hình thức cầm tay chỉ việc để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ trẻ.

          + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc triển khai thi hành Bộ luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Trong quý I/2019, VKSND tỉnh đã tổng hợp các dữ kiện, tình huống, nội dung vụ việc, vụ án phức tạp do các đơn vị gửi về phục vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các Hội nghị giao ban công tác tuần, việc sinh hoạt chuyên đề sẽ được tổ chức thực hiện từ 01/4/2019.

          Từ những giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực nêu trên, trong quý I/2019, Ngành kiểm sát Tuyên Quang đã hoàn thành tốt các khâu công tác theo Kế hoạch đề ra, không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các giai đoạn tố tụng, không có trường hợp đình chỉ điều tra vì lý do bị can không phạm tội, không có vụ án nào Viện kiểm sát truy tố, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội hoặc cấp phúc thẩm hủy án để điều tra, truy tố, xét xử lại... Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp đã trực tiếp kiểm sát 08 cuộc, ban hành 26 kiến nghị (trong đó: Công tác kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm 05 kiến nghị; công tác kiểm sát điều tra án hình sự 03 kiến nghị; công tác kiểm sát xét xử án hình sự 03 kiến nghị; công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự 04 kiến nghị; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính 06 kiến nghị; công tác kiểm sát Thi hành án dân sự 02 kiến nghị; 03 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm), 100% kiến nghị đều được các cơ quan hữu quan chấp nhận, tiếp thu khắc phục sửa chữa; phối hợp xác định 18 vụ án điểm, xét xử lưu động 04 vụ, xét xử 02 phiên tòa rút kinh nghiệm nghiệp vụ về hình sự; VKSND tỉnh đã ban hành 06 thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong các khâu công tác. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn có khâu công tác chất lượng, hiệu quả chưa đồng đều; có 02 VKSND cấp huyện chưa trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện theo đúng tiến độ kế hoạch công tác quý I/2019 (đến 15/3/2019, 02 đơn vị trên đã hoàn thành). Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị chưa sâu sát, chưa kịp thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của cấp dưới; một số cán bộ chưa chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao. Đối với những thiếu sót nêu trên, VKSND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch, chương trình, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu công tác đã đề ra.

          Tóm lại, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác, Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2019 của VKSND tối cao; chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019, trong đó có nội dung công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch về những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của VKSND tỉnh Tuyên Quang trong công tác tổ chức cán bộ năm 2019, Chương trình công tác quý đảm bảo đầy đủ nội dung và bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị công tác của VKSND tối cao; các Phòng nghiệp vụ đã kịp thời xây dựng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện theo quy định; thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng khâu công tác, từng Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; phân công Kiểm sát viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm theo dõi hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ trẻ. VKSND hai cấp đã chủ động kiểm sát chặt chẽ và phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hữu quan; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương; hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của ngành...

          Những kết quả đã đạt được trong quý I/2019 nêu trên là cơ sở, điều kiện để ngành Kiểm sát Tuyên Quang tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm cũng như trong năm 2019.

 
Phan Thị Hồng Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top