Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Kiểm Sát Viên viết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 260

   Chi bộ Viện KSND huyện Yên Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Thứ năm - 27/04/2023 10:11
 
Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Chi bộ VKSND huyện Yên Sơn xác định là việc làm thường xuyên, gắn liền với xây dựng Nghị quyết chi bộ hằng tháng để tổ chức thực hiện như: Nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo từng nội dung chuyên đề, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia học tập, xây dựng văn hóa ứng xử, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với lời dạy của Bác đối với cán bộ kiểm sát phải "Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn".

 
Trong Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Mục 1, 2) nêu rõ “Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết phải nâng cao nhận thức cho từng cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên, của Viện KSND tỉnh và của chi bộ để xây dựng kế hoạch hoạt động của cả năm. Hằng năm chi bộ đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập các chuyên đề theo kế hoạch của cấp ủy cấp trên. Sau nghiên cứu, học tập các chuyên đề chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch liên hệ với công việc được giao và đăng ký việc làm theo, cụ thể tập thể chi bộ đăng ký mô hình (năm 2022) “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, nêu gương, đổi mới và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính”, 01 cá nhân đăng ký mô hình Phối hợp với Chi đoàn xã Hoàng Khai trong phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa trên địa bàn xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn”. Tuy nhiên, vẫn còn có một số cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên đề cao trách nhiệm, việc tự học và tự nghiên cứu còn hạn chế, giải quyết công việc còn thụ động, thiếu thận trọng, phương pháp làm việc và sắp xếp công việc chưa khoa học dẫn đến hiệu quả chưa cao. Kết quả tập thể Chi bộ Viện kiểm sát và 01 cá nhân được Thường trực Huyện ủy Yên Sơn biểu dương, khen thưởng đã có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2022 (tại Quyết định số 558-QĐ/HU ngày 12/5/2022). Để đạt được kết quả đó, Chi bộ Viện KSND huyện Yên Sơn đã thực hiện tốt các nội dung sau:
 
 Một là: Thường xuyên tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên trong chi bộ việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước lấy đó làm tấm gương cho quần chúng tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống.
 
 Hai là: Để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, mỗi đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt ý thức tự nêu gương về trách nhiệm của cá nhân với công việc được giao để tham gia thảo luận, đóng góp ý vào kế hoạch, dự thảo nghị quyết được hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, trên tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, cương quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm chuẩn mực đạo đức của người đảng viên. Bên cạnh đó đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nói đi đôi với làm,....
 
Ba là: Khuyến khích tính tự giác, tự học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và quần chúng, việc học tập và làm theo của mỗi bản thân cán bộ, đảng viên và quần chúng góp sức cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình những cá nhân không nghiêm túc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
 Bốn là: Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thực chất, phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng chi bộ Viện KSND huyện Yên Sơn không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm những chuẩn mực đạo đức xã hội và không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết, thống nhất lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tạo nề nếp, tác phong, lề lối làm việc, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại và chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành./.
 
          Nguyễn Thị Tú Anh - Bí thư Chi bộ Viện KSND huyện Yên Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top