Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Kiểm Sát Viên viết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 379

   Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thứ năm - 24/08/2023 05:05
 
Chi bộ VKSND huyện Hàm Yên hiện có 15 đảng viên, Ban Chấp hành chi bộ gồm có 03 đồng chí, trong đó 01 đồng chí là Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư và 01 đồng chí Chi Ủy viên.

 
Trong những năm qua, ngay sau khi có Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 102- KH/HU ngày 23/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hàm Yên đã nghiêm túc tổ chức triển khai, quán triệt học tập các văn bản chỉ đạo nêu trên của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đồng thời xây dựng Kế hoạch số 116-KH/CB ngày 30/3/2022 để tổ chức thực hiện có hiệu quả; định kỳ hằng tháng đưa nội dung sinh hoạt “tự soi, tự sửa” để mỗi đảng viên trong chi bộ tự nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; đây cũng là nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi bộ; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tự rèn luyện của đảng viên; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ qua đó, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy cấp trên và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư­ pháp trên địa bàn huyện để nắm, quản lý và phân loại xử lý, giải quyết kịp thời nguồn tin về tội phạm, đặc biệt các nguồn tin về tham nhũng, tiêu cực, liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và các vụ án, vụ việc được nhân dân đồng tình ủng hộ.
 
Nội dung sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”, luôn gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy chi bộ luôn quán triệt để đảng viên nhận thức rõ về nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Vai trò trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Kết luận của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 09/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, để mỗi đảng viên tự kiểm điểm sau khi đối chiếu bản thân vào 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và 119 biểu hiện theo Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 09/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy với các biểu hiện suy thoái và xác định: “có biểu hiện” hay “không có biểu hiện”, nếu có biểu hiện thì xác định một trong sáu mức có việc, có lần, có thời điểm và thường xuyên vi phạm ở 3 mức độ (chưa nghiêm trọng, ít nghiêm trọng, nghiêm trọng) cho từng nội dung biểu hiện; đồng thời xây dựng kế hoạch bằng văn bản để sửa chữa, khắc phục các biểu hiện suy thoái đã tự nhận diện. Kế hoạch phải sát thực, có lộ trình, giải pháp cụ thể để thực hiện, thời gian hoàn thành.
 

 
Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm (từ 2018 đến 2022), 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập thể cấp ủy, chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 04 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam vượt chỉ tiêu nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
 
Công tác chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành là Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp từ năm 2020 đến nay, VKSND huyện Hàm Yên thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 25 - HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực, đã tiếp nhận 07 nguồn tin về tội phạm, trong đó 05 nguồn tin về tội phạm về tham nhũng và 02 nguồn tin có tác động đến chính trị, đối ngoại; đã khởi tố, truy tố, xét xử 05 vụ/18 bị cáo; không khởi tố 01 tin, 01 tin đang kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và những vụ án, vụ việc có tác động đến chính trị, đối ngoại, được dư luận xã hội quan tâm đều được xử lý nghiêm minh, kịp thời phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp thu hồi tài sản cho nhà nước với số tiền 365.585.000đ (Ba trăm sáu lăm triệu, năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng), không để xảy ra trường hợp nào oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ.
 
Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được nêu trên. Chi bộ VKSND huyện Hàm Yên nhận thấy còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân như:
 
Hạn chế, khuyết điểm: Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận diện đầy đủ về 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và 119 biểu hiện theo Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 09/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Việc tham mưu, đề xuất giải quyết một số vụ án, vụ việc có thời điểm còn lúng túng, thời gian giải quyết có việc còn chậm, kéo dài.
 
Nguyên nhân: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có việc, có lúc chưa tích cực, quyết liệt. Một số cán bộ, đảng viên chưa chủ động trong thực thi nhiệm vụ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát huy hết chức trách nhiệm vụ được giao.
Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên. Chi bộ VKSND huyện Hàm Yên đề ra một số giải pháp cụ thể như sau:
 

 
1- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 26 - CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương  về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”“tự chuyển hóa”’; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Bộ Chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, về nêu gương của cán bộ, đảng viên; các kế hoạch học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm.
 
2- Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ: Bí thư chi bộ (hoặc đồng chí được phân công) chủ trì, điều hành cuộc họp phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian sinh hoạt.  
 
3- Thường xuyên triển khai việc “tự soi, tự sửa” để cán bộ, đảng viên đều nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tinh thần trách nhiệm gương mẫu thường xuyên rèn luyện, học tập để hoàn thiện bản thân, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
 
4- Duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề. Từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, chuyên đề sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của địa phương; chuẩn bị từng nội dung sinh hoạt cụ thể, hiệu quả, tránh hình thức.
 
5- Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên thực hiện chuyên đề “tự soi, tự sửa” gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Qua việc sinh hoạt chuyên đề giúp cho cấp ủy, đảng viên có nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về “tự soi, tự sửa", gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm cơ sở để cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, học tập để hoàn thiện bản thân, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; không ngừng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng Chi bộ VKSND huyện Hàm Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Cấn Văn Tuấn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top