Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Kiểm Sát Viên viết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 4223

   Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang năm 2018.


Thứ năm - 24/01/2019 16:32
 
          Năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; xác định công tác cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết định chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị và của Ngành. Do đó, trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành, Lãnh đạo đơn vị đã chủ động đề ra nhiều giải pháp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, khi các đạo luật mới về tư pháp có hiệu lực thi hành, cụ thể:

          Thứ Nhất: Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành:

          - Rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên hiện có trên toàn tỉnh để phân loại trình độ năng lực của từng đồng chí, từ đó xây dựng Kế hoạch đào tạo phù hợp.

          - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan ký 05 Quy chế phối hợp liên ngành: Phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Phối hợp trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; Phối hợp trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân và kiểm sát thi hành án phạt tù; Phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Phối hợp trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Các Quy chế này sẽ là cẩm nang cho cán bộ, Kiểm sát viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

          - Chủ trì tổ chức các Hội nghị trực tuyến liên ngành như: Hội nghị giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án 2 cấp rút kinh nghiệm về công tác giải quyết án hình sự; Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác giải quyết án ma túy năm 2018; Hội nghị liên ngành giải quyết các vụ án hình sự cụ thể có khó khăn vướng mắc, quan điểm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng không thống nhất.... Qua đó giải đáp những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

          - Ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các cán bộ, Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp phải thực hiện mở Nhật ký để cập nhật hoạt động của cá nhân và chỉ đạo của Lãnh đạo, lưu hồ sơ kiểm sát để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Giao cho Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

          - Chỉ đạo Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện việc xây dựng kế hoạch công tác cá nhân, khi được giao nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch cụ thể được Lãnh đạo duyệt trước khi thực hiện, nội dung này đã được thực hiện từ nhiều năm trước, tuy nhiên quá trình thực hiện đơn vị có sự đổi mới, việc phân công giao nhiệm vụ sát hợp với thực tế hơn; thực hiện phương châm bố trí nhiều người làm ít việc khó, ít người làm nhiều việc dễ; nhìn việc chọn người có năng lực sở trường phù hợp, không nhìn người chọn việc theo cảm tính.

          Thứ hai: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đào tạo tại chỗ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên:

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm Chương trình thực hiện các giải pháp tự đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên được xây dựng từ năm 2017, theo đó Lãnh đạo các đơn vị cấp huyện và cấp Phòng phân công Kiểm sát viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên mới được bổ nhiệm, chuyên viên mới được tuyển dụng và chuyên viên đã tốt nghiệp văn bằng 2 chuyên ngành Luật theo hình thức cầm tay chỉ việc để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ trẻ. Hàng quý người kèm cặp và người được kèm cặp phải có báo cáo kết quả gửi đến Phòng 15 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Viện.

          - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chuyên sâu về thi hành các Bộ luật, Luật, được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, theo đó các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp (trọng tâm là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên mới được bổ nhiệm, cán bộ trẻ mới được tuyển dụng) thực hiện việc tự xây dựng và báo cáo chuyên đề, trong năm đã có 15 chuyên đề được các cán bộ trẻ trình bày tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tuần. Qua đó, giúp cho mỗi cán bộ, Kiểm sát viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về những quy định mới của Luật, nâng cao ý thức chủ động tự nghiên cứu, học tập, kỹ năng trình bày, thuyết trình của đội ngũ cán bộ trẻ, góp phần đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

          - Tích cực phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng xét hỏi, trang tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Trong thời điểm Viện kiểm sát hai cấp đã tổ chức được 70 phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự và dân sự, hành chính/35 Kiểm sát viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

          - Tổ chức thi viết Bài phát biểu dân sự; thi viết Cáo trạng, Luận tội theo nội dung vụ án hình sự cụ thể nhằm đánh giá kỹ năng nghề nghiệp của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó đánh giá chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên và năng lực sở trường của từng đồng chí để có kế hoạch phân công, bố trí cán bộ cho phù hợp. Trong 03 Cuộc thi đã có 195 lượt Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên Viện kiểm sát hai cấp tham gia. Kết quả có 21 lượt cá nhân có Bài thi đạt kết quả cao được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng.

          - Phối hợp tổ chức mở lớp bồi dưỡng Tiếng anh trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam cho cán bộ trong Ngành.

          Thứ ba: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp huyện:

          - Chỉ đạo Kiểm sát viên cấp huyện khi được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết án hình sự phải xây dựng các báo cáo đề xuất từ khi phê chuẩn khởi tố bị can, dự thảo cáo trạng, đề xuất áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát xét xử phải được Lãnh đạo duyệt và gửi qua thư điện tử nội bộ của Ngành đến các Phòng nghiệp vụ để nghiên cứu, hướng dẫn, qua đó đã giúp cho Viện kiểm sát cấp huyện hạn chế được những thiếu sót, vi phạm.

          - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (Phòng 7) thực hiện chủ trương kiểm tra đột xuất hoặc có báo trước đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về công tác chuẩn bị xét xử và việc tham gia phiên tòa của Kiểm sát viên. Sau mỗi phiên tòa đều tiến hành họp rút kinh nghiệm, nhận xét, góp ý đối với Kiểm sát viên trong công tác chuẩn bị xét xử cũng như công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Qua đó đánh giá năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa.

          - Các Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường trả lời thỉnh thị và án trao đổi, ban hành các văn bản hướng dẫn, Thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Trong kỳ, viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã trả lời án thỉnh thị của VKSND cấp huyện 18 vụ, việc;  ban hành 10 văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ năm 2018; 29 Thông báo rút kinh nghiệm trong các khâu công tác, qua đó hướng dẫn, chỉ ra các thiếu sót, tồn tại của các cá nhân, đơn vị để rút kinh nghiệm chung.

          - Thanh tra chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ tăng cường thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề, sau thanh tra ban hành Kết luận yêu cầu các đơn vị được thanh tra phát huy những mặt tích cực và khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót (trong năm đã thanh tra 07 /17 đơn vị). Đồng thời, Thanh tra được giao nhiệm vụ kiểm tra sau thanh tra việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phát hiện qua công tác thanh tra, mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác thanh tra.

          Thứ tư: Tăng cường công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để đào tạo cán bộ; chú ý phát hiện cán bộ trẻ có năng lực để có kế hoạch luân chuyển đào tạo nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý có chất lượng; thực hiện điều động Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp giữa các đơn vị để tiếp cận thực tiễn và tạo môi trường rèn luyện, thử thách để đánh giá cán bộ. Trong thời điểm đã thực hiện điều động 23 lượt cán bộ giữa cán đơn vị trong ngành, biệt phái 01 đồng chí.

          Thứ năm: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đánh giá năng lực, trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, Lãnh đạo các Phòng thông qua kết quả công tác của đơn vị. Đây cũng là những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Ngành trong tình hình hiện nay.

          Qua việc đổi mới, tăng cường công tác hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, Kiểm sát viên; cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát của tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành đạt và vượt 70/81 chỉ tiêu; trong đó vượt 27/81 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 33,3% (có 08 chỉ tiêu không phát sinh). Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội, hết thời hạn điều tra không chứng minh được bị can phạm tội hoặc Viện kiểm sát truy tố, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; nội bộ ngành không có tập thể, cá nhân vi phạm phải xem xét kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật...

          Kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2018, ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua Ngành kiểm sát nhân dân, 03 đơn vị được tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối; 02 đơn vị, 03 cá nhân được tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc và Chiến sỹ thi đua cơ sở 02 năm liên tục; 03 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua Ngành, 18 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở...

 
Phan Thị Hồng Hải.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top