Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Kiểm Sát Viên viết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 109

   Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thứ sáu - 14/10/2022 10:53
 
Với chức năng của mình, thời gian qua Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

 
Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Tuyên Quang luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của Ngành và địa phương.
 

Vì vậy Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như: Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế cùng với các văn bản của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Từ đó, chỉ đạo hai cấp kiểm sát trong tỉnh làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 Ra mắt Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 25/6/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang (Ban Chỉ đạo). Trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang là thành viên Ban Chỉ đạo.

Để thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã quán triệt, triển khai Chương trình số 01-CT/BCĐ ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt mạnh mẽ với quyết tâm cao, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

 Ban cán sự đảng VKSND tỉnh cho ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng cuối năm 2022.

Ban cán sự phân công Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma tuý, kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 1) làm đơn vị đầu mối trực tiếp tham mưu giúp việc cho đồng chí Viện trưởng, Thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng Kế hoạch số 28-KH/BCSĐ ngày 12/8/2022 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang. 

Theo đó, Kế hoạch số 28-KH/BCSĐ tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Đẩy mạnh công tác giáo dục liêm chính nâng cao nhận thức trách nhiệm, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng tiêu cực đối với cán bộ đảng viên, công chức trong ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang, nhất là người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh và VKSND các huyện, thành phố. 

 VKSND tỉnh Tuyên Quang gắn kết chặt chẽ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII).

Gắn kết chặt chẽ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

Tăng cường quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật nghiệp vụ, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.

VKSND tỉnh Tuyên Quang kịp thời cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước và VKSND tối cao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

 Cán bộ VKSND TP Tuyên Quang trao đổi công tác. Ảnh Phạm Thị Thu Huyền.

Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực thông qua hoạt động của ngành Kiểm sát Tuyên Quang; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của VKSND hai cấp.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là đối với các vụ án nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản do tham nhũng, sai phạm kinh tế.

Tăng cường kiểm sát chặt chẽ hoạt động trưng cầu giám định, định giá tài sản, yêu cầu Cơ quan điều tra trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản phải đúng cơ quan có chức năng, thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với cơ quan giám định, định giá tài sản trong cung cấp thông tin tài liệu; thống nhất nội dung, phạm vi giám định, định giá để trưng cầu, yêu cầu phù hợp, hạn chế việc thay đổi, bổ sung, trưng cầu giám định, định giá lại. VKSND tỉnh Tuyên Quang tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ kiểm tra xác minh, điều tra, truy tố xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực được Ban Chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo giải quyết.

 Kiểm sát viên VKSND tỉnh Tuyên Quang và các điều tra viên Công an tỉnh trên đường xuống địa bàn. Ảnh Vũ Thị Hiền Nhung.

Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo liên ngành tố tụng cùng cấp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, xác minh, điều tra làm rõ bản chất vụ án vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện, đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát chiếm đoạt hoặc do phạm tội mà có.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, các VKSND huyện, thành phố và Phòng nghiệp vụ của VKSND tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết 14 vụ án do Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đang thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử (cấp tỉnh 2 vụ, cấp huyện 12 vụ).

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh căn cứ lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm nắm bắt đầy đủ nội dung, nhiệm vụ được giao để chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả kịp thời, đúng tiến độ.

Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố và trưởng các đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo đầy đủ chính xác tình hình, kết quả thực hiện với Ban cán sự đảng và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang theo kế hoạch.

 Tống đạt quyết định tố tụng các bị can trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Môi trường đô thị Tuyên Quang”.

 Với cách triển khai cụ thể, khoa học theo đúng chỉ đạo của VKSND tối cao, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Tuyên Quang đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu từng bước triển khai hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
 

VKSND với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được quy định trong Hiến pháp và pháp luật đã tiến hành thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ngay từ khi tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đến việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, chức vụ; điều tra các tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền; chủ động, phối hợp với các cơ quan để tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội, phòng ngừa tội phạm tham nhũng. Qua đó không ngừng nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các tội phạm tham nhũng, chức vụ, thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt.

Đào Thị Hồng Hà - Phòng 1, VKSND tỉnh Tuyên Quang

Nguồn tin: baovephapluat.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top