Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Kiểm Sát Viên viết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 6373

   Vướng mắc về rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo khi giao cho cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục.


Thứ sáu - 17/08/2018 09:18
 
          Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015: Khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 1 năm đến 5 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

          Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó…

          Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

          Tại Điều 65 Bộ luật hình sự đã quy định việc Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc giám sát giáo dục, nhưng trong Luật thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn về thi hành án treo chỉ quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội trong việc giám sát giáo dục người được hưởng án treo và trình tự lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo khi Tòa án giao người đó cho chính quyền địa phương nơi người được hưởng án treo cư trú hoặc đơn vị quân đội, cụ thể:

          Về Thi hành quyết định thi hành án treo được quy định tại Điều 62 Luật thi hành án hình sự như sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có nhiệm vụ triệu tập người được hưởng án treo đến trụ sở cơ quan thi hành án để ấn định thời gian người được hưởng án treo phải có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú cam kết việc chấp hành án, lập hồ sơ thi hành án...; trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày triệu tập người được hưởng án treo, thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải giao hồ sơ thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

          Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo được quy định tại Điều 63 Luật Thi hành án hình sự như sau: Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; Yêu cầu người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình…; Lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị…

          Về điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo được quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo cụ thể:

          Người được hưởng án treo có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi có đủ điều kiện sau:

          Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách của án treo;

          Có nhiều tiến bộ, được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của người được hưởng án treo; chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế nơi làm việc; tích cực lao động, học tập và sửa chữa lỗi lầm; thực hiện đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo quyết định của bản án;

          Được Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát giáo dục người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản.
          Người được hưởng án treo một năm chỉ được rút ngắn thời gian thử thách một lần từ một tháng đến một năm. Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế chấp hành thời gian thử thách là ba phần tư thời gian thử thách Tòa án đã tuyên.

          Trường hợp người được hưởng án treo đã được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, nhưng không được Tòa án chấp nhận, nếu sau đó có tiến bộ mới thì Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát giáo dục người được hưởng án treo tiếp tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho họ.

          Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo được quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch số 08 nêu trên cụ thể:

          Khi người được hưởng án treo có đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thủ thách theo quy định thì Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cuộc họp để lập hồ sơ và đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo.

          Cuộc họp xét, đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo của Ủy ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì với thành phần tham gia gồm đại diện lãnh đạo Công an, Mặt trận tổ quốc, Tư pháp cấp xã, người được giao trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

          Hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách của Ủy ban nhân dân cấp xã gồm có: Bản sao bản án. Đối với trường hợp xét rút ngắn thời gian thử thách từ lần thứ hai trở đi thì bản sao bản án được thay bằng bản sao quyết định thi hành án treo; văn bản đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách của Ủy ban nhân dân cấp xã và một số tài liệu khác.

          Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách của Ủy ban nhân dân cấp xã thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Thi hành án hình sự, văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của cơ quan thi hành án và chuyển hồ sơ, văn bản đề nghị cho Tòa án cấp huyện nơi người được hưởng án treo cư trú xem xét, quyết định…

          Ngoài ra tại Điều 9 của Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo có quy định  thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo như sau:

          Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú, phải thành lập Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và phân công Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo…

          Để rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo bắt buộc phải có văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. Trong khi đó đối với trường hợp Tòa án tuyên giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, giám sát giáo dục thì Uỷ ban nhân dân cấp xã không tham gia giám sát giáo dục người được hưởng án treo thì căn cứ vào đâu để tổ chức cuộc họp, lập hồ sơ đề nghị xem xét rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo. Do đó Ủy ban nhân dân cấp xã không thể lập hồ sơ và đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú xem xét đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo.

          Như vậy: Các căn cứ pháp luật nêu trên chỉ hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo đối với trường hợp người được hưởng án treo được Tòa án tuyên giao cho Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội giám sát giáo dục còn đối với trường hợp Tòa án tuyên giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc thì chưa có văn bản nào hướng dẫn như:

          Quy định về tổ chức thi hành, trình tự, thủ tục phân công người giám sát, giáo dục, lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo. Cơ quan, tổ chức đó phải phân công người giám sát, giáo dục người được hưởng án treo như thế nào? Ai là người phải giám sát, giáo dục người được hưởng án treo? Nghĩa vụ của người được hưởng án treo đối với cơ quan, tổ chức, người giám sát giáo dục?

          Việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo được thực hiện như thế nào? Cuộc họp, đề nghị xem xét rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo gồm những thành phần nào trong cơ quan, tổ chức mà người được hưởng án treo làm việc?

          Sau khi lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo thì hồ sơ đó được chuyển đến cơ quan nào (Cơ thi hành án hình sự  hay Tòa án nhân dân). Trường hợp chuyển đến Cơ quan thi hành án hình sự hoặc Tòa án nhân dân thì là Cơ quan thi hành án hình sự, Tòa án nhân dân cấp nào? Nơi nào? Nơi người đó cư trú hay nơi người đó làm việc để xem xét quyết định rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo? Thẩm quyền xem xét quyết định rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo là Tòa án nhân dân nơi người đó cư trú hay nơi người đó làm việc?

          Đây là những nội dung còn vướng mắc trên thực tiễn, do vậy chưa thấy có trường hợp người được hưởng án treo nào được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc giám sát, giáo dục lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo khi họ có đủ điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách.

          Từ những vướng mắc nêu trên, đề nghị:

          Liên ngành Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn việc tổ chức thi hành giám sát, giáo dục; việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo khi Tòa án giao cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc giám sát, giáo dục.

          Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của liên ngành Trung ương, trường hợp Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, thì cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương nơi người đó cư trú cùng giám sát giáo dục đối với người được hưởng án treo.

          Khi họ có đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách, Cơ quan, tổ chức nơi người được hưởng án treo làm việc phải chủ trì phối hợp với UBND cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người đó cư trú xem xét quyết định rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo theo trình tự, thủ tục như đối với trường hợp người được hưởng án treo được Tòa án tuyên giao cho Uỷ ban nhân dân cấp xã.

 
                                                               Đào Thị Hảo

Tổng số điểm của bài viết là: 49 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top