Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 714

   Chi bộ 3 - Đảng bộ Viện KSND tỉnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021


Thứ bảy - 14/08/2021 08:11
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đây là một hoạt động chính trị sâu rộng được các cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ, mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương trong những năm qua.

 
Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW. Đảng viên trong Đảng bộ đã thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không có đảng viên, quần chúng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không có đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Bên cạnh việc lãnh đạo Văn phòng hoàn thành tốt công tác công tác chuyên môn như: Công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Viện trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành, công tác tổng hợp báo cáo, thi đua khen thưởng, tài chính hậu cần…; trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ 3 còn làm tốt công tác triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Để thực hiện tốt nội dung này, ngay sau khi nhận được văn bản, Chi bộ đã tổ chức họp, triển khai toàn văn nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 đến 100% đảng viên và quần chúng trong Chi bộ. Đồng thời xây dựng các Kế hoạch tổ chức thực hiện như: Kế hoạch hành động toàn khóa ngày 12/01/2017 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Chi bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến năm 2020.
 
Toàn thể đảng viên và quần chúng trong Chi bộ đã được nghe đĩa DVD chuyên đề năm 2016 về Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2017 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chuyên đề năm 2018 về Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo đúng chỉ đạo và Kế hoạch cấp ủy cấp trên. Sau khi được nghiên cứu, học tập, 100% đảng viên và quần chúng trong Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; viết các Bài thu hoạch, Bài dự thi và xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo yêu cầu của cấp ủy.
 
Đối với công tác sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị và Hướng dẫn về nội dung sinh hoạt Chi bộ; trước khi sinh hoạt đồngg chí Bí thư Chi bộ và đồng chí Phó Bí thư Chi bộ được phân công chuẩn bị nội dung sau đó đưa ra Chi ủy để bàn bạc thống nhất nội dung sinh hoạt, trong đó ngoài việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết tháng trước, những việc làm được, chưa làm được đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng tiếp theo, Chi bộ còn đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh” vào các buổi sinh hoạt thường kỳ như: Đọc các bài viết về Bác trong Bản tin thông báo nội bộ hằng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổ chức thảo luận và liên hệ với những nội dung chuyên đề học tập hằng năm như: Chuyên đề phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; liên hệ về phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, về phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên....; hằng quý, phân công cho đồng chí Phó Bí thư Chi bộ xây dựng chuyên đề sinh hoạt, tổ chức tổng kết chuyên đề; Chi bộ đã xây dựng được nhiều chuyên đề có nội dung học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 

 
Hình ảnh một buổi sinh hoạt của Chi bộ 3.
 
Trong thời điểm sơ kết, Chi bộ không có đảng viên, quần chúng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Năm 2016,  2017 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó năm 2016 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; năm 2018 đến năm 2020 Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị: Năm 2017 được Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng đối với tập thể Chi bộ và 02 đảng viên; năm 2018 được Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng đối với tập thể Chi bộ và 01 đảng viên, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng đối với 05 đảng viên; năm 2020 được Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng đối với tập thể Chi bộ và 05 đảng viên; năm 2021 được Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng 02 đảng viên, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng đối với tập thể Chi bộ và 01 đảng viên. Đặc biệt trong dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chi bộ 3 vinh dự là 01 trong 17 tập thể tiêu biểu được Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lựa chọn tham dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh uỷ tổ chức; là 01 trong  07 tập thể thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020. 
 

 
Đ/c Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đ/c Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng Bằng khen và quà lưu niệm cho Tập thể Chi bộ 3, Đảng bộ Viện KSND tỉnh (Đ/c Phùng Gia Tự - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3 đại diện Chi bộ nhận)
 
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập thể Chi ủy Chi bộ 3 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người Đảng viên, chủ động, từng bước đổi mới phương pháp lãnh, chỉ đạo Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tích cực nâng cao chất lượng công tác tham mưu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, Văn phòng tổng hợp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 5 năm liên tục từ năm 2016 đến năm 2020 được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công nhận đạt Tập thể lao động xuất sắc và được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân. Năm 2020, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Ba do có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014 - 2018. Ngoài ra có rất nhiều cá nhân trong Chi bộ được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.
 
 
Đồng chí Trần Công Phàn - Phó viện trưởng Viện KSND tối cao trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đơn vị Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh Tuyên Quang năm 2020.
 
Để đạt được những kết quả nêu trên, tập thể Chi bộ 3 và mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn xác định để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác thì phải không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tự giác, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
 
Trong thời gian tới Chi bộ sẽ tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt thường kỳ gắn với thực hiện các chuyên đề và tích cực, chủ động hơn nữa trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị để làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh./.
 
Hồng Hải - VPTH
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top