Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1043

   Nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị Thanh tra - Khiếu tố trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang


Thứ năm - 14/10/2021 23:45
 
Thanh tra Ngành Kiểm sát nhân dân là đơn vị có vị trí quan trọng trong công tác quản lý, xây dựng ngành, có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thanh tra trong nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; phát hiện những sơ hở về cơ chế quản lý để từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục. Qua thanh tra sẽ giúp cho lãnh đạo quản lý thấy được những tồn tại, thiếu sót của đơn vị được thanh tra để từ đó tìm ra được nguyên nhân nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, tham mưu tích cực trong việc đánh giá năng lực, trách nhiệm điều hành và quản lý của người lãnh đạo quản lý cấp dưới, biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

 
Đơn vị Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang được thành lập từ ngày 01/4/2017 (trước đó Tổ thanh tra thuộc Phòng Tổ chức cán bộ). Thực hiện việc sáp nhập các đơn vị cấp Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, từ ngày 01/02/2020, đơn vị Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại - tố cáo trong hoạt động tư pháp được sáp nhập với đơn vị Thanh tra (đổi tên thành đơn vị Thanh tra - Khiếu tố). Hiện nay biên chế đơn vị có 05 cán bộ, công chức, gồm 03 Kiểm sát viên trung cấp và 02 Kiểm sát viên sơ cấp.
 
Kể từ khi đơn vị Thanh tra - Khiếu tố thành lập đến nay, đơn vị đi vào hoạt động có nền nếp và hiệu quả. Hàng năm, căn cứ vào Chỉ thị và Hướng dẫn công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đơn vị Thanh tra - Khiếu tố tham mưu xây dựng Chương trình, Kế hoạch thanh tra trình đồng chí Viện trưởng phê duyệt, xác định cụ thể nội dung, đối tượng và thời điểm thanh tra đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác luôn được Lãnh đạo đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Do đó, công tác thanh tra theo kế hoạch luôn được thực hiện kịp thời, đảm bảo kế hoạch đề ra.
 
Kết quả, từ năm 2017 đến nay đơn vị Thanh tra - Khiếu tố đã tiến hành 29 cuộc thanh tra, kiểm tra về nghiệp vụ, thanh tra hành chính, thanh tra toàn diện, thanh tra đột xuất; 110 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ và trực ngoài giờ hành chính.
 
Qua công tác thanh tra đã phát hiện và chỉ ra những vi phạm, tồn tại trong công tác lãnh đạo và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tham mưu cho Lãnh đạo viện ban hành các Kết luận thanh tra và yêu cầu các đơn vị được thanh tra kịp thời chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị và cá nhân có liên quan.
 
Cùng với hoạt động thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ và Trực ngoài giờ hành chính cũng được tăng cường, nhằm nêu cao được ý thức tự giác của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.
 
Với kết quả và thành tích đạt được, hằng năm tập thể đơn vị và các cá nhân đơn vị Thanh tra - Khiếu tố đều hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Để đạt được kết quả nêu trên là sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đơn vị nhận thấy còn những hạn chế trong công tác, đó là:
 
* Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra - Khiếu tố
 
Trên cơ sở số lượng biên chế hiện nay, về cơ bản cán bộ, công chức đang làm công tác thanh tra đều chưa qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ thanh tra; một số công chức chưa trải qua thực tiễn một số khâu nghiệp vụ công tác kiểm sát, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động thanh tra nghiệp vụ theo quy định của ngành.
 
Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở đơn vị không đồng đều. Sau khi sáp nhập và kiện toàn bộ máy của đơn vị Thanh tra - Khiếu tố (ngày 01/02/2020), việc sắp xếp, bố trí cán bộ có sự thay đổi; cán bộ, công chức có thời gian làm công tác thanh tra ngắn hạn, thường xuyên được luân chuyển, điều động; kinh nghiệm về công tác thanh tra hạn chế, dẫn đến chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra không cao.
 
Các cuộc thanh tra nghiệp vụ hiện nay chủ yếu được thực hiện trên cơ sở việc trưng tập cán bộ của các phòng nghiệp vụ để thành lập Đoàn thanh tra và thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, dẫn đến việc thiếu sự chủ động, linh hoạt trong hoạt động thanh tra.
 
* Một số giải pháp và kiến nghị
 
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, cần phải tập trung một số giải pháp sau:
 
- Một là, nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đáp ứng những yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kỹ năng nghiệp vụ công tác.
 
- Hai là, thường xuyên chú trọng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ thanh tra.
 
- Ba là, tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới nội dung, phương pháp thanh tra nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác thanh tra.
 
- Bốn là, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt phục vụ cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra.
 
Mặc dù quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác hằng năm luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thực hiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra, xong còn gặp không ít trở ngại, khó khăn, xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan, khách quan; do tình hình dịch bệnh Covid - 19. Đơn vị Thanh tra - Khiếu tố không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác. Thường xuyên thực hiện tốt việc quán triệt đầy đủ các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sánh Pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nội quy, Quy chế của Ngành và của Cơ quan; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, công chức; Phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát Tuyên Quang.
 
                                                                Dương Thành Vĩnh, Thanh tra - Khiếu tố
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top