Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Nghiên cứu - Trao đổi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1417

   Chi bộ 2 Đảng bộ Viện KSND tỉnh “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”


Thứ sáu - 30/10/2020 08:42
 
Để giữ vững và bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong những nội dung quan trọng, góp phần giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 
Từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"; trong đó tư tưởng của Bác về kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng đến nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn to lớn trong công tác xây dựng Đảng; đặc biệt, hiện nay toàn Đảng, toàn dân đang quyết tâm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng. Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, cũng là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng. “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” là một trong những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
Trong nhiều năm qua, Đảng ủy Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và lãnh đạo các Chi bộ thực hiện tốt công tác này. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kịp thời xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ (số 03-CTr/ĐU ngày 12/6/2020); Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ (số 02-QC/ĐU ngày 15/6/2020); Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ (số 04-CTr/UBKT ngày 16/6/2020), triển khai và lãnh đạo các Chi bộ thực hiện kịp thời.
 
Đối với Chi bộ 2, là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh; xuất phát từ việc nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; đồng chí Bí thư Chi bộ trực tiếp thực hiện công tác công tác này; thường xuyên bám sát sự chỉ đạo Đảng ủy, các văn bản của các cấp ủy đảng cấp trên, chủ động xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu nhiệm kỳ cũng như Kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Trên cơ sở thẩm quyền của Chi bộ trực thuộc, chủ yếu tập trung thực hiện giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng. Thông qua công tác giám sát thường xuyên, kịp thời biểu dương những đảng viên chấp hành tốt, đồng thời phát hiện và ngăn ngừa những khuyết điểm, hạn chế, cảnh báo các biểu hiện vi phạm, đảm bảo tính giáo dục góp phần quan trọng vào việc xây dựng và chỉnh đốn trong Chi bộ, tăng cường đoàn kết nội bộ. Kết quả nhiều năm qua, Chi bộ không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, hằng năm Chi bộ đều đạt hoàn thành tốt trở lên, liên tục các năm 2017, 2018 và 2019 đều đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Để đạt được kết quả nêu trên, Chi bộ 2 đã không ngừng “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” ; trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và những năm tiếp theo, Ban Chấp hành Chi bộ 2 xác định rõ cần tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát:
 
Một là: Cần tiếp tục nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Phải coi đây là công tác, là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục.
 
Hai là: Tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới hình thức sinh hoạt, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án số 16/ĐA-TU ngày 03/01/2020 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025”, làm tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò lãnh đạo của từng đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ và Đảng viên thông qua công tác kiểm tra, giám sát.
 
Ba là: Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát phải được xây dựng kịp thời và thực hiện nghiêm túc theo đúng đúng quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát phảỉ gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khoá XI, XII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và của từng đảng viên.
 
Bốn là: Tăng cường tự nghiên cứu, học tập nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giám sát; tham gia các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát.
 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và những năm tiếp theo, tập thể Chi bộ 2  quyết tâm tiếp tục không ngừng “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.
 
Nguyễn Tiến Đường - PBT Chi bộ 2 Đảng bộ Viện KSND tỉnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top