Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Nghiên cứu - Trao đổi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 122

   Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Tuyên Quang


Thứ ba - 04/07/2023 10:49
 
Văn phòng tổng hợp là đơn vị cấp phòng trực thuộc tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tuyên Quang, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng VKSND tỉnh. Văn phòng tổng hợp có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Văn phòng tổng hợp đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhằm phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND tỉnh. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

 
Đơn vị đã chủ động nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình công tác của VKSND tối cao để tham mưu giúp Lãnh đạo Viện xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023, Chương trình công tác hằng quý đúng trọng tâm, trọng điểm, phục vụ tốt nhiệm vụ của Ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
Tham mưu xác định các nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, nhất là đối với vụ án tham nhũng, chức vụ” và “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang” là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành Kiểm sát Tuyên Quang năm 2023 để tổ chức thực hiện; tiếp tục tăng tỷ lệ xác định án trọng điểm, ban hành các chỉ tiêu kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm trong các khâu công tác; số cuộc trực tiếp kiểm sát đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã, nâng tổng số chỉ tiêu trong Kế hoạch công tác tăng so với Hệ thống chỉ tiêu cơ bản là 36 chỉ tiêu. Giao chỉ tiêu cụ thể số án Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp, Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ phải trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự, dân sự đặc biệt là đối với những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm...
 
Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện rà soát sửa đổi, bổ sung và xây dựng các Quy chế, Quy định, Nội quy để ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế như: Quy chế làm việc của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Ủy ban kiểm sát VKSND tỉnh; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác tại Cơ quan VKSND tỉnh; Quy chế hoạt động của Tổ tự quản về thực hiện Mô hình Cơ quan tự quản về đảm bảo an toàn trật tự tại VKSND tỉnh; Nội quy ra, vào cơ quan VKSND tỉnh Tuyên Quang. Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, VKSND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh về thực hiện Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/5/2023 Quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội...
 
Chủ động tham mưu với Lãnh đạo Viện xây dựng Kế hoạch về công tác kiểm tra năm 2023, phối hợp với đơn vị Thanh tra - Khiếu tố tham mưu bố trí thời gian thanh tra, kiểm tra phù hợp, không để ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm tra chéo. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện kiểm sát hai cấp đã tổ chức kiểm tra 37 cuộc/ 44 luợt đơn vị (tăng 17 cuộc/ 13 lượt đơn vị so với cùng kỳ năm 2022), sau các cuộc kiểm tra đều ban hành thông báo, kết luận theo quy định.
Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động; đồng thời phát động thực hiện nhiều phong trào thi đua trong nội bộ ngành Kiểm sát Tuyên Quang nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát hai cấp như: Thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ công chức, người lao động ngành Kiểm sát Tuyên Quang “Gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương”; Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang; Thi đua đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khoẻ; thi đua “VKSND hai cấp tỉnh Tuyên Quang chủ động, sáng tạo, nỗ lực, vượt khó, quyết tâm về đích sớm... Tham mưu ban hành Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua hằng tháng; Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua cuối năm nhằm đánh giá toàn diện mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân để có những tham mưu, đề nghị khen thưởng được chính xác, công bằng.
Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Viện tổ chức các Hội nghị của VKSND tỉnh như: Hội nghị triển khai công tác năm 2023;  Hội nghị tập huấn về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; các Hội nghị giao ban công tác; Hội nghị về công tác Đảng... Tham mưu tổ chức thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành, chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí... Công tác hậu cần, phục vụ đáp ứng đầy đủ, kịp thời các điều kiện hoạt động chung của ngành Kiểm sát Tuyên Quang.

 
Để đạt được những kết quả như trên, Văn phòng tổng hợp đã luôn đề cao trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của công chức, người lao động; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các văn bản của Ngành, của các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả” mà Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng VKSND tối cao đã đề ra. Đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ công chức, người lao động nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị vẫn còn tồn tại hạn chế như: Việc tham mưu triển khai thực hiện chữ ký số trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang còn chậm; có công chức, người lao động chưa tự giác nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao nên chất lượng hiệu quả có việc còn hạn chế. Nguyên nhân là do công chức được giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện chữ ký số chưa trực tiếp tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác này; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo đơn vị có lúc, có việc chưa được sát sao kịp thời; việc kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, chưa thực sự quyết liệt trong việc triển khai thực hiện chữ ký số trong Ngành.
Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế, thiếu sót, Văn phòng tổng hợp đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 để thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND tỉnh:
Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2023 về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang”. Bám sát Kế hoạch, Chương trình công tác để tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Văn phòng. Thường xuyên rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nắm bắt kịp thời hoạt động của các đơn vị để tham mưu với lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

 
Tham mưu tổ chức thực hiện tốt Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành kiểm sát nhân dân; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy chế về quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác; Quy chế văn hóa công sở; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân; các Quy chế về nghiệp vụ và các Quy chế phối hợp với các ngành hữu quan...
 
Tham mưu tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên. Hoàn thành thi công công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND huyện Na Hang và thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng trụ sở VKSND huyện Sơn Dương.
 
Các bộ phận công tác thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời các điều kiện phục vụ hoạt động của VKSND tỉnh về phương tiện, cơ sở vật chất và các điều kiện về hậu cần, hành chính tư pháp... tích cực, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, vượt khó, quyết tâm về đích sớm, nâng cao hơn nữa chất lượng các khâu công tác trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
 
                                                                                   Hồng Hải - VPTH
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top