Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Nghiên cứu - Trao đổi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 8706

   Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp


Thứ sáu - 20/11/2020 14:54
 
Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là công tác quan trọng của Đảng, Nhà nước. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính là thực hiện quan điểm “Dân là gốc”, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia quản lý Nhà nước “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tập thể và cá nhân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ hạn chế được cơ bản những vụ việc bức xúc, phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, giữ vững sự ổn định phát triển đất nước, củng cố và tăng niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 
Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong các khâu công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân, được quy định tại Điều 4, Điều 6 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Thực hiện công tác này nhằm đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.
 
Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, thời gian qua Phòng Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang (nay là đơn vị Thanh tra - Khiếu tố) đã chú trọng tập trung chỉ đạo công tác tiếp dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp, do vậy chất lượng công tác đã được từng bước nâng lên, tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt năm sau cao hơn năm trước.  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, hiệu quả công việc không cao. Nguyên nhân là do từ việc phân công nhiệm vụ chưa hợp lý, đối với phòng làm công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nhưng không trực tiếp giải quyết đơn, những trường hợp đơn thuộc thẩm quyền đều được chuyển đến các phòng nghiệp vụ có liên quan để giải quyết. Do không thuộc chuyên môn nên việc giải quyết đơn có việc chưa đúng quy định như về trình tự, thủ tục, biểu mẫu văn bản, quyết định giải quyết..; về đội ngũ cán bộ của đơn vị chưa chủ động nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ, nhiều trường hợp hướng dẫn cho công dân, phân loại, xử lý đơn chưa chính xác; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ để tham mưu giải quyết đơn, thực hiện nhiệm vụ kiểm sát đơn của các cơ quan tư pháp còn nhiều hạn chế; một số chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị còn phải phụ thuộc và các phòng nghiệp vụ khác, như chỉ tiêu về trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan tư pháp, chỉ tiêu về giải quyết đơn thuộc thẩm quyền.
 
Để khắc phục những bất cập nêu trên, năm 2020 đơn vị Thanh tra - Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, nhất là khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hình sự”, đồng thời đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả, cụ thể: Tham mưu cho Lãnh đạo Viện thực hiện việc phân công nhiệm vụ của đơn vị đúng với chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Quy chế Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, gọi tắt là Quy chế 51); Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định 546/QĐ-VKSTC ngày 03/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao); Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 249/QĐ-VKSTC ngày 09/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao); triển khai học tập kịp thời, đầy đủ các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, Kiếm sát viên trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nghiên cứu, học tập để trang bị kiến thức nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất đường lối xử lý, giải quyết công việc; trau dồi đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp để có những phản ứng linh hoạt, nhạy bén, xử lý nhanh nhẹn mọi tình huống trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tham mưu đề xuất những quy trình cũng như đường lối giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật; chú trọng công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, phối hợp với các cơ quan tư pháp giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác.
 
Qua gần một năm triển khai thực hiện, công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của đơn vị Thanh tra - Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị theo kế hoạch công tác đã đề ra, cụ thể: Về công tác tiếp công dân, 100% các trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được đơn vị tiếp nhận, giải quyết kịp thời, không có trường hợp nào khiếu kiện đông người, bức xúc, kéo dài; 100% đơn tiếp nhận được phân loại, xử lý, giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật và quy chế của ngành. Từ đầu năm đến nay đơn vị đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện giải quyết 13/13 đơn thuộc thẩm quyền, trong đó có 04 đơn đề nghị kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thuộc trường hợp cần kiểm tra lại theo quy định tại Điều 14 Quy chế 51, đơn vị đã chủ động nghiên cứu hồ sơ báo cáo đề xuất và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Viện trưởng tổ chức đối thoại với công dân, làm rõ những vướng mắc trong quá trình giải quyết của các cơ quan tư pháp để giải quyết dứt điểm những vấn đề bị khiếu nại. Trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đơn vị cũng luôn đôn đốc và chủ động phối hợp các cơ quan tư pháp rà soát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, khiếu kiện kéo dài. Số đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát đã được giải quyết 06 đơn/06 việc đạt 100%. Đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 02 cuộc tại Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện, qua kiểm sát trực tiếp phát hiện một số sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị đã ban hành 02 kết luận và 01 kiến nghị riêng yêu cầu khắc phục. Cơ quan điều tra đã có văn bản chấp nhận kiến nghị và khắc phục vi phạm. Đồng thời để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp ở hai cấp, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị cấp huyện, ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm để khắc phục kịp thời  những thiếu sót, vi phạm trong quá trình xử lý, giải quyết đơn. Qua đó, công tác lập hồ sơ, phân loại, xử lý, giải quyết đơn của Viện kiểm sát cấp huyện đã có nhiều chuyển biến, cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy chế của Ngành. Về chất lượng cán bộ cũng ngày càng được nâng lên, cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã chủ động hơn trong công việc, tự nghiên cứu, học tập những văn bản pháp luật có liên quan như pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính và các thủ tục tố tụng có liên quan...; chủ động tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Viện đường lối giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, chủ trì tổ chức đối thoại và nghiên cứu hồ sơ để tham gia đối thoại với công dân; chủ động tiến hành các cuộc trực tiếp kiểm sát đối với các cơ qua tư pháp, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để kiến nghị khắc phục.
 
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Viện KSND tỉnh Tuyên Quang nhằm đảm bảo việc hướng dẫn, trả lời, tuyên truyền, đối thoại với công dân đúng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Quy chế của Ngành, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
                              Trần Thị Bích Hạnh - Viện KSND tỉnh Tuyên Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top