Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vụ » Nghiên cứu - Trao đổi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 2618

   Một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại VKSND tỉnh Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2020


Thứ hai - 22/06/2020 13:59
 
Năm 2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo toàn Ngành “Chủ động phối hợp với các ngành các cấp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng...”. Trên tinh thần đó, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tuyên Quang đã đề ra nhiều giải pháp, xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 
1. Trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức Đại hội đảng các cấp
 
- Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao và cấp ủy địa phương. Đến ngày 03/6/2020 Đảng bộ VKSND tỉnh và các Chi bộ VKSND huyện, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
- Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương giới thiệu các đồng chí Viện trưởng VKSND huyện, thành phố tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và văn kiện Đại hội đại biểu các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Thực hiện nghiêm Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, nhất là các quy định liên quan đến cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí.
 
2. Việc lựa chọn, xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
 
Để thực hiện có hiệu quả một trong những mục tiêu chính của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 là “Triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp”. Ngày 06/01/2020 VKSND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-VKS-VP về công tác năm 2020, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm “Triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực hình sự theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội”. Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh đã xây dựng Chương trình về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, VKSND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 106/KH-VKS ngày 17/01/2020 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và đề ra những giải pháp để tổ chức thực hiện. Theo đó, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với Thanh tra - Khiếu tố và các phòng nghiệp vụ về hình sự có trách nhiệm giúp Lãnh đạo VKSND tỉnh theo dõi, thanh tra, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 3, 6, 9 và tháng 11/2020. Ngày 17/4/2020, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 506/KH-VKS về thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ theo quy định yêu cầu các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và VKSND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện.
 
Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2020, VKSND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã bảo đảm kiểm sát 100% trường hợp thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, kịp thời đề ra 358 yêu cầu điều tra để giải quyết vụ án khẩn trương, đúng pháp luật; 100% quyết định phê chuẩn áp dụng, thay đổi các biện pháp ngăn chặn bảo đảm đúng quy định của pháp luật; không xảy ra trường hợp làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Hai cấp kiểm sát đã truy tố đúng thời hạn 272 vụ/272 vụ (đạt 100%), truy tố bị can đúng tội 478 bị can/478 bị can (đạt 100%), vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Thường xuyên phối hợp với Cơ quan điều tra rà soát những vụ án đang tạm đình chỉ điều tra, yêu cầu tích cực xác minh để sớm phục hồi điều tra và giải quyết theo quy định; phối hợp với Tòa án xác định 44 vụ án điểm/ 347 vụ mới khởi tố, đạt 12,7,% (vượt kế hoạch đề ra), tổ chức 30 phiên tòa rút kinh nghiệm/29 Kiểm sát viên án hình sự để nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; trực tiếp kiểm sát 55 cuộc, qua công tác trực tiếp kiểm sát và kiểm sát thường kỳ đã ban hành 02 kháng nghị, 72 kiến nghị vi phạm (trong đó có 05 kiến nghị tổng hợp) và 12 thông báo rút kinh nghiệm chung trong các khâu công tác. 100% kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận, tiếp thu (vượt chỉ tiêu). Đoàn kết nội bộ trong ngành tốt, không có đơn thư khiếu nại tố cáo về công tác tổ chức cán bộ phải xem xét giải quyết, không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.
 
3. Công tác xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng chất đội ngũ công chức
 
Thực hiện chỉ đạo của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện sáp nhập một số đơn vị cấp Phòng theo chỉ đạo của VKSND tối cao (từ 11 đơn vị còn 08 đơn vị cấp Phòng). Phân công lại nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh và kiện toàn đội ngũ Lãnh đạo cấp Phòng sau khi thực hiện sáp nhập.
 
Bổ sung Quyết định phân công đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh trực tiếp phụ trách công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; đồng thời VKSND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu VKSND cấp huyện thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị giao ban công tác đầu năm 2020 đối với lĩnh vực công tác này.
 
Duy trì và thực hiện nghiêm túc việc giao ban hằng tuần trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh đến các điểm cầu VKSND huyện, thành phố và giao ban trực tuyến công tác tháng luân phiên tại VKSND cấp huyện gắn với công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về các dữ kiện, tình huống, nội dung vụ việc, vụ án phức tạp tại Hội nghị giao ban tuần. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tổ chức 08 Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tuần, tháng để kịp thời chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện.
Ngày 19/6/2020, VKSND tỉnh đã tổ chức thành công cuộc thi viết Cáo trạng vụ án hình sự, Bài phát biểu vụ án dân sự, đối tượng tham dự thi gồm 82 đồng chí là Phó Trưởng phòng và tương đương, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên VKSND hai cấp. Cuộc thi là dịp để mỗi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tự rèn luyện, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ của bản thân, đáp ứng ngày càng tốt hơn chức năng nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020) của VKSND tỉnh Tuyên Quang.

 
4. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
 
- Lãnh đạo VKSND tỉnh tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành đối với tất cả các khâu công tác, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị nhằm bảo đảm thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Thực hiện chủ trương các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh  được phân công phụ trách các đơn vị một năm ít nhất phải tham dự 02 cuộc họp và phải chịu trách nhiệm chính về chất lượng, hiệu quả công việc của các đơn vị được phân công phụ trách. Trong thời điểm, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã tham dự 08 cuộc họp của các đơn vị để kịp thời nắm bắt và hướng dẫn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
- Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Chỉ đạo Văn phòng tổng hợp phối hợp với Thanh tra - Khiếu tố xây dựng Kế hoạch, bố trí thời gian thanh tra, kiểm tra phù hợp, không để ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. VKSND tỉnh Tuyên Quang đã kết hợp thực hiện 02 cuộc thanh tra toàn diện các khâu công tác với việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng luân phiên tại VKSND cấp huyện nhằm giảm thiểu các cuộc tập trung đông người, thực hiện có hiệu quả công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp: Yêu cầu các Trưởng đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh quản lý chặt chẽ tình hình, kết quả công tác của đơn vị; tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý, theo dõi công tác chuyên môn, nghiệp vụ của VKSND cấp huyện; kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế và nguyên nhân để chỉ đạo, hướng dẫn; tham mưu, đề xuất với Viện trưởng VKSND tỉnh các biện pháp tháo gỡ, khắc phục, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, chỉ tiêu, yêu cầu trong các Chỉ thị công tác của Ngành và Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp...
 
5. Công tác thi đua, khen thưởng
 
Công tác khen thưởng đã được Lãnh đạo VKSND tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời, việc khen thưởng đảm bảo đúng thành tích, đúng đối tượng, dân chủ, công khai, đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng, qua đó có tác dụng động viên, khích lệ công chức và người lao động của đơn vị tích cực tham gia vào các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động.
 
Trong thời điểm, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI được VKSND tối cao và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Tại Hội nghị, 01 tập thể (Văn phòng tổng hợp) vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước, 01 tập thể (VKSND huyện Hàm Yên) vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 05 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu của ngành Kiểm sát Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2019 được biểu dương, khen thưởng.
 
Viện trưởng VKSND tỉnh đã quyết định khen thưởng 02 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khen thưởng 05 tập thể, 12 cá nhân và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen 03 tập thể, 03 cá nhân tiêu biểu của ngành Kiểm sát Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2019; khen thưởng 04 tập thể, 26 cá nhân và đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” đối với 11 cá nhân, tặng Bằng khen 07 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”...
 
Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát của tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh và sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, công chức và người lao động, ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2020.
 
Phan Thị Hồng Hải - VPTH
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top