Trang nhất » Tin Tức » Tin tức cập nhật

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 8087

   Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành


Thứ tư - 05/05/2021 20:13
      Văn phòng tổng hợp là đơn vị cấp phòng trực thuộc tổ chức bộ máy của Viện KSND tỉnh Tuyên Quang, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Văn phòng tổng hợp có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh.
      Trong những năm qua, Văn phòng tổng hợp luôn tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh. Chủ động nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình công tác của Viện KSND tối cao để tham mưu giúp Lãnh đạo Viện xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác đúng trọng tâm, trọng điểm, phục vụ tốt nhiệm vụ của Ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương; chủ động tham mưu với Lãnh đạo Viện trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Kế hoạch về công tác kiểm tra, ban hành Kết luận kiểm tra theo quy định. Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện tổ chức các Hội nghị của Viện KSND tỉnh. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thực hiện các quy trình và thủ tục thi đua khen thưởng theo quy định. Hướng dẫn, triển khai thực hiện và cài đặt hệ thống biểu mẫu thống kê cho các đơn vị; xây dựng báo cáo thống kê theo quy định...               Vận hành thiết bị, bảo đảm về kỹ thuật phục vụ các Hội nghị trực tuyến. Thực hiện đúng quy định tại Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang và nội quy phòng cháy, chữa cháy kho lưu trữ. Quản lý, sử dụng con dấu đúng quy định. Bảo đảm bí mật tài liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện. Tham mưu tổ chức thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành, chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí... Công tác hậu cần, phục vụ đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời các điều kiện phục vụ hoạt động chung của ngành Kiểm sát Tuyên Quang.
      Để đạt được những kết quả như trên, trong thời gian qua, Văn phòng tổng hợp đã luôn đề cao trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động. Đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các văn bản của Ngành, của các cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân hằng năm, tham mưu giúp Lãnh đạo Viện đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của ngành Kiểm sát Tuyên Quang; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phương châm“Đoàn kết, đổi mi - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số   05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Làm tốt công tác quản lý cán bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ gắn với cuộc vận động xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh.
      Trong thời gian tới, Văn phòng tổng hợp đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:
      Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm
      Hằng năm ngay sau Hội nghị triển khai công tác toàn Ngành, Viện KSND tỉnh cần bám sát nội dung Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương để xây dựng Kế hoạch công tác năm, trong đó xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá và những chỉ tiêu cho từng khâu công tác; kịp thời tổ chức Hội nghị triển khai công tác và yêu cầu Viện KSND các huyện, thành phố, các đơn vị cấp Phòng thuộc Viện KSND tỉnh xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác của đơn vị để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở Kế hoạch, Chương trình công tác năm của đơn vị, mỗi cán bộ, công chức phải xây dựng Kế hoạch công tác cá nhân liên quan đến công việc của mình; Kế hoạch của Lãnh đạo Viện tỉnh phải được thông qua Ban cán sự đảng, Kế hoạch của Lãnh đạo các đơn vị phải được bảo vệ trước Hội nghị Giao ban công tác tháng đầu tiên của năm công tác, Kế hoạch cá nhân của các cán bộ, Kiểm sát viên do Lãnh đạo đơn vị trực tiếp duyệt và kiểm tra, đôn đốc thực hiện thường xuyên.
      Hai là, chú trọng tập huấn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
      Hằng năm cần tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cho tất cả các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố; Trưởng, Phó các đơn vị cấp phòng thuộc Viện KSND tỉnh. Các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND tỉnh trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị.
      Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên
      Hằng năm xây dựng Chương trình thực hiện các giải pháp tự đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, theo đó lãnh đạo đơn vị phân công Kiểm sát viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm theo dõi hướng dẫn nghiệp vụ từng khâu công tác cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên mới được bổ nhiệm, chuyên viên mới được tuyển dụng. Viện KSND tỉnh cần tiếp tục xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chuyên sâu về thi hành các Bộ luật, Luật, Nghị quyết mới về tư pháp. Các đồng chí Trưởng phòng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ đối với Viện KSND các huyện, thành phố trong việc giải quyết các vụ án hình sự. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng Thực hành quyền công tố trong công tác Kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm.
      Bốn là, tiếp tục thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành
      Tiếp tục thực hiện việc gửi văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản hành chính, báo cáo không thuộc độ mật theo quy định và các báo cáo đề xuất giải quyết từng vụ, việc của Cán bộ, Kiểm sát viên qua thư điện tử nội bộ của ngành Kiểm sát. Hằng tháng thực hiện giao ban trực tuyến, điểm cầu chính tại Viện KSND tỉnh kết nối trực tuyến với Viện KSND các huyện, thành phố; theo đó Văn phòng tổng hợp báo cáo kết quả công tác toàn ngành trong tháng, các đơn vị tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị (nếu có) tại Hội nghị để Lãnh đạo Viện tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc. Sau Hội nghị ban hành thông báo kết luận ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện tại Hội nghị giao ban để tổ chức thực hiện.
      Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra
      Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, đặc biệt là việc chấp hành các quy định, quy chế, kỷ luật nghiệp vụ của ngành, của đơn vị; thanh tra việc thực hiện kế hoạch công tác cá nhân của tất cả các Kiểm sát viên đến Lãnh đạo các đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Kiểm sát viên, Lãnh đạo các đơn vị.
      Sáu là, tăng cường xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng Ngành
      Đẩy mạnh việc kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII); thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn xây dựng Đảng với xây dựng Ngành. Thông qua kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), kịp thời xử lý, đề xuất điều động, thay thế, bố trí làm công tác khác đối với những đồng chí có nhiều thiếu sót, vi phạm đã được nhắc nhở trong quản lý, chỉ đạo điều hành, vẫn để đơn vị xảy ra thiếu sót, vi phạm.
      Bảy là, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền
      Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí của Ngành cũng như của địa phương để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền. Thường xuyên gửi tin, bài cho các cơ quan báo chí của Ngành để tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm sát Tuyên Quang trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường hoạt động của Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh; các đơn vị, cá nhân trong ngành tích cực, chủ động viết tin, bài, phản ánh hoạt động, công tác của cơ quan, đơn vị, nghiên cứu trao đổi nghiệp vụ, công tác phòng, chống tội phạm… để gửi và đăng tải trên Trang tin điện tử. Thành viên Tổ Tuyên truyền tiếp tục thực hiện việc đăng ký và viết bài nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ, gương người tốt, việc tốt… để gửi và đăng tải trên Trang tin của ngành cũng như gửi cho các cơ quan thông tấn báo chí. Gắn việc đăng ký và viết bài của các thành viên Tổ Tuyên truyền với công tác thi đua của đơn vị, để nâng cao tinh thần trách nhiệm. Việc viết, gửi và kiểm duyệt tin, bài phải kịp thời đăng tải trên Trang thông tin để phản ánh thông tin mang tính thời sự. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, rút kinh nghiệm về công tác thông tin tuyên truyền của Tổ Tuyên truyền Viện KSND tỉnh.
      Trên đây là một số Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Văn phòng tổng hợp rất mong nhận được sự quan tâm của các đồng chí, đồng nghiệp.

 
Văn phòng tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top