Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 536

   Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ


Thứ năm - 10/03/2022 15:26
 
Trong những năm qua, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân tỉnh Tuyên Quang (Đảng ủy) đã luôn quan tâm chú trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy luôn xác định “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để đạt được điều đó, phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

 
Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy đã thường xuyên tổ chức quán triệt học tập và  triển khai thực hiên nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ như: Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK ngày 10/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chỉ bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;… Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên nên việc sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nền nếp và có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt.
 
Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thuộc thực hiện công tác xây dựng Đảng; hằng năm đều ban hành Chương trình công tác Đảng trong đó chú trọng xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các chi bộ trực thuộc và đảng viên về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 17/11/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025. Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch quán triệt, học tập và tổ chức triển khai thực hiện với mục tiêu Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ. Đưa việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó yêu cầu phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy, người đứng đầu chi bộ phải chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó:
 
- Trong công tác tuyên truyền: Đảng ủy đã kịp thời tổ chức các hội nghị tuyên truyền chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền nghị quyết; cụ thể hóa đề cương tuyên truyền của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phán bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch định hướng, hướng dẫn chủ đề, nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với từng chi bộ trực thuộc; chú trọng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
 
- Về công tác tổ chức: Đảng ủy thường xuyên rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách theo dõi hoạt động của các chi bộ trực thuộc. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thông qua hình thức dự sinh hoạt chi bộ trực tiếp; quy định thời gian sinh hoạt cụ thể cho từng chi bộ trực thuộc. Tăng cường rà soát, củng cố hoạt động của các chi bộ trực thuộc, kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy các chi bộ trực thuộc. Tăng cường việc giám sát triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên, phấn đấu mỗi năm kết nạp 01 đảng viên mới; rà soát, tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Đảng. Thực hiện nghiêm Đề án 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên kiện toàn cấp ủy các chi bộ trực thuộc khi thiếu, khuyết; cử đảng viên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Thực hiện nghiêm việc bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong cơ quan, đơn vị theo quy định.
 
- Đối với công tác kiểm tra của Đảng ủy: Tăng cường nắm tình hình các chi bộ trực thuộc, kịp thời phản ánh thông tin với Đảng ủy; đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, kiểm tra, giám sát những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm. Giám sát việc triển khai thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK ngày 10/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại các chi bộ trực thuộc vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sửa đổi, bổ sung và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế làm việc của cấp ủy, các quy định, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.
 
Với việc chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh đã đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy các chi bộ trực thuộc luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động để đề xuất xem xét giải quyết, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…
 
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có tầm quan trọng đặc biệt. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và cấp ủy giao; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
 
Một số hình ảnh sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ VKSND tỉnh Tuyên Quang
  

 
Phùng Gia Tự - Đảng bộ VKSND tỉnh Tuyên Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top