Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt, học tập một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt, học tập một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Ngày 31/7/2019, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt, học tập một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
        
          Ngày 31/7/2019 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt học tập một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

ĐC Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt các chỉ thị, nghị quyết tại Hội nghị.

          Triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị “Về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên, các chi bộ bám sát chỉ thị, xây dựng các kế hoạch theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; đồng thời thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của các cấp ủy đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tiến tới đại hội đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.


Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham gia Hội nghị.

          Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ chính trị như: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; quán triệt nội dung tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019) nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về những giá trị tư tưởng, chính trị lịch sử, văn hóa, lý luận và thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

          Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy VKSND tỉnh yêu cầu các chi bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết và nội dung tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

 
Tin: Nguyễn Ngọc Anh.
Ảnh: Vũ Đình Long.