Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Viện Kiểm sát huyện Hàm Yên

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Viện Kiểm sát huyện Hàm Yên
 
Chi bộ Viện Kiểm sát huyện Hàm Yên hiện có 15 đồng chí đảng viên, trong đó đa số là đảng viên trẻ (dưới 40 tuổi có 10 đồng chí, chiếm 67%), Ban chấp hành chi bộ có 03 đồng chí. Trong những năm qua, chi bộ luôn xác định: công tác tư tưởng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu, phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng, góp phần to lớn trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và nhân dân.

 
Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Đề án số 16-ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có giải pháp “đề cao trách nhiệm của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.
 

 
Đảng viên chi bộ biểu quyết thực hiện Nghị quyết của chi bộ
 
Để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, cấp ủy, bí thư chi bộ đã thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời và đầy đủ tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị tham gia học tập.
 
Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ, đồng chí Bí thư chi bộ đại diện cấp ủy quán triệt để đảng viên nắm được các thông tin trong Tỉnh, trong huyện (qua Bản tin nội bộ hàng tháng); quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên và quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, "Tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm; Vai trò trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Kết luận của Đảng, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 09/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang về tự phê bình thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 
Trong năm 2022, chi bộ đã tổ chức được 03 kỳ sinh hoạt chuyên đề, trong đó có 01 kỳ sinh hoạt chuyên đề (tháng 4/2022) với nội dung: Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
 
Tại các kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đảng luôn đạt tỷ lệ trên 90%, đảng viên nghiêm túc tham gia sinh hoạt. Tình hình tư tưởng của đảng viên luôn ổn định, chấp hành tốt các quy định của chi bộ, cơ quan.
 
 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của chi bộ Viện Kiểm sát đã đạt được kết quả như:
 
- Đảng viên trong chi bộ tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chi bộ với tinh thần trách nhiệm cao; thường xuyên rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người Đảng viên, gương mẫu thực hiện nghị quyết, chấp hành sự phân công và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chi bộ giao, gương mẫu làm việc mới, việc tốt có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả để quần chúng noi theo; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ do chi bộ đề ra, làm tốt nhiệm vụ phụ trách hộ gia đình do chi bộ giao; chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng; trong sinh hoạt chi bộ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực tham gia ý kiến xây dựng có chất lượng, ghi chép đầy đủ nội dung sinh hoạt, thực hiện biểu quyết bằng thẻ Đảng viên; thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ; nghiêm túc, thẳng thắn, sát thực, xây dựng, trong kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ, Đảng viên hằng năm và sinh hoạt chi bộ hằng tháng.
 
- Trong hơn 2 năm qua, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Hàm Yên đã đạt được nhiều kết quả tốt, chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 2020), hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2021) và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Ngành, của Đảng. Nhiều đảng viên có cách làm mới, sáng tạo trong công tác được Ngành địa phương và trung ương công nhận. Chi bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 03 đảng viên mới, trong đó: 01 quần chúng trình độ Thạc sỹ, 02 quần chúng trình độ Cử nhân.
 

 

 
Một số hình ảnh trong Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ
 
* Bên cạnh kết quả đạt được chi bộ còn một số khó khăn
 
- Là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện, biên chế cán bộ ít, không ổn định do công tác luân chuyển cán bộ, biên chế mới chiếm tỷ lệ cao, công tác chuyên môn nhiều và ngày càng phức tạp nên có ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nói chung và thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025.
 
- Một số đảng viên trẻ còn chưa mạnh dạn trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp ý cho đồng chí đồng nghiệp và xây dựng nghị quyết của chi bộ.
 
* Để tăng cường công tác phòng ngừa và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ Viện kiểm sát huyện Hàm Yên đã đề ra một số giải pháp và áp dụng có hiệu quả tại Chi bộ, cụ thể như sau:
 
Một là, tiếp tục thực hiện nghiên túc các giải pháp đã được nêu trong Đề án số 16-ĐA/TU nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên.
 
Hai là, cấp ủy, chi bộ phải luôn nhận thức sâu sắc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, của mỗi một cán bộ, đảng viên. Đồng chí bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan phải tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác tư tưởng; tích cực nắm bắt, giải quyết đúng, kịp thời những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ chuyên môn.
 
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; các kế hoạch học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm.
 
Bốn là, thực hiện nghiêm túc và có chất lượng việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề. Nội dung sinh hoạt phải cụ thể sát với nhiệm vụ của đơn vị; chuẩn bị nội dung chu đáo, hiệu quả, tránh hình thức. Tại các buổi sinh hoạt các đảng viên phải tự kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết trước chi bộ từ đó tự bản thân và chi bộ nắm kết quả thực hiện nhiệm vụ đồng thời nắm bắt được tư tưởng để có biện pháp giáo dục, điều chỉnh kịp thời.
 
Năm là, nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ: Bí thư chi bộ (hoặc đồng chí được phân công) chủ trì, điều hành cuộc họp phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian sinh hoạt. 
 
Sáu là, mỗi cán bộ, đảng viên luôn tự soi, tự sửa để hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, xây dựng kế hoạch sửa chữa khuyết điểm, hạn chế nhằm nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa".
 
Thực hiện đồng bộ những giải pháp trên sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, góp phần xây dựng chi bộ Viện Kiểm sát, Đảng bộ huyện Hàm Yên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Cấn Văn Tuấn - Huyện ủy viên - Bí thư chi bộ,
Viện trưởng VKSND huyện Hàm Yên