Công khai thực hiện dư toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019

Công khai thực hiện dư toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019