Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành » Học tập và làm theo lời Bác

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 1986

   VKSND huyện Na Hang triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Thứ hai - 21/05/2018 05:13

          Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 35-KH/HU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Na Hang đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện thực hiện đăng kí việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung: “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là giữ vững phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân” và toàn bộ cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều đăng kí mỗi người một việc làm theo Bác. Với mục đích: làm cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ trong tình hình mới; từ đó có chuyển biến rõ rệt về hành động, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tu dưỡng, rèn luyện, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và đề cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Từ năm 2016 đến nay, cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ luôn gắn chặt với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lời dạy của Bác phải được cụ thể hóa bằng hành động trong công việc hàng ngày của từng cán bộ.

          Sau gần hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Na Hang đã bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chủ động thực hiện sớm hơn, gắn chặt hơn với hoạt động điều tra. Tăng cường kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, góp phần bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan chức năng có căn cứ, đúng pháp luật. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là đối với các vụ án dư luận xã hội quan tâm, cấp ủy theo dõi, chỉ đạo. Trách nhiệm công tố trong giai đoạn điều tra chuyển biến tích cực; chất lượng xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên tại các phiên tòa tốt hơn; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự. Trong 02 năm không có vụ án nào khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử phải đình chỉ do không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp; ban hành nhiều kiến nghị khắc phục vi phạm, thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý ở một số lĩnh vực. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành thông qua việc tiếp tục ký kết, thực hiện quy chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; triển khai kịp thời, tham dự đầy đủ các lớp tập huấn các đạo luật về tư pháp, nhất là các đạo luật mới có hiệu lực. Cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Na Hang luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ  đều có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức học tập, tu dưỡng rèn luyện tốt, có lối sống trong sạch lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật lao động và kỷ luật nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết tốt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành theo kế hoạch đã đề ra và những hoạt động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do ngành phát động, Viện kiểm sát Na Hang còn tham gia vào các hoạt động xã hội khác như: Ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai, nông thôn mới... với tổng số tiền 10.164.247 đồng. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2 (2016-2020); đơn vị đã phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong đơn vị đóng góp sức người, sức của để giúp 01 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo ở xã Hồng Thái, huyện Na Hang san đất làm nền nhà bê tông, nhằm giúp xã sớm hoàn thành một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

          Đơn vị đã tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu hút dược sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, và quần chúng nhân dân. Tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị; có nhiều gương điển hình, tiêu biểu được biểu dương và nhân rộng. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt “chuẩn mực đạo đức” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập thể Viện kiểm sát huyện đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh liên tục trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Năm 2017 tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Na Hang được Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh tặng giấy khen trong phong trào thi đua: Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên“Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. theo quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 05/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

          Ngày 26/4/2018 Huyện ủy Na Hang đã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại hội nghị sơ kết Tập thể Viện kiểm sát nhân huyện Na Hang và 01 đảng viên trong chi bộ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tặng giấy khen “đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2018”.

          Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Na Hang xác định cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

          - Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị để cán bộ, đảng viên trong đơn vị thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng, gắn kết chặt chẽ với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên trong  đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mình.

          - Tiếp tục chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng trong các buổi sinh hoạt thường kỳ cơ quan, chi bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

          - Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm: Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với  cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

          Thấm nhuần định hướng của Đảng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về pháp luật ở mọi lĩnh vực song phải công tâm để luôn có những quyết định nghiêm minh và sáng suốt trong mọi tình huống, hoàn cảnh là điều cần có đối với mỗi cán bộ kiểm sát. Nhìn lại những thành tích đạt được, chúng tôi phần nào có thể tự hào về một lực lượng cán bộ kiểm sát đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong giai đoạn cách mạng mới, là đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đủ năng lực, giàu kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng tin học, có phẩm chất, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2018), tập thể cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Na Hang tiếp tục phát huy truyền thống, viết tiếp trang sử hào hùng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

 
                                                                        Phạm Anh Tuấn.
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top