Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng ngành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG - Đã xem: 817

   Chi bộ 5 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng


Chủ nhật - 31/10/2021 16:22
 
Chi bộ 5, trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, được thành lập từ ngày 01/01/2021 (tách ra từ Chi bộ 4), với 07 đảng viên, trong đó có đồng chí Bí thư và đồng chí Phó bí thư (không thành lập chi ủy), chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ dưới cơ sở được xác định là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo thực hiện theo các Nghị quyết của địa phương và cấp trên, thực hiện lãnh đạo theo pháp luật, cải cách môi trường để phát triển kinh tế; Lãnh đạo công tác tư tưởng: về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng chống các quan điểm sai trái; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng các tổ chức đảng bộ, chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. Ngay sau khi được thành lập, Chi bộ đã kịp thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của Bí thư, Phó bí thư chi bộ. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong chi bộ.

 
Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhận thức rõ điều đó, Chi bộ luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh và của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội, đại biểu các cấp; Kế hoạch số 18-KH ngày 19/6/2021 của Ban tuyên giáo về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
 
Ngay sau khi có chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư chị bộ nghiên cứu những nội dung cốt lõi, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong các văn bản để thống nhất quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên; nhận thức rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong công tác và học tập, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của đảng. Gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng, bổ sung hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; xác định mục tiêu, giải pháp cụ thể, sát với tình hình, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 
Sau khi học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cá nhân, cán bộ đảng viên phải xây dựng kế hoạch hành động và viết bài thu hoạch, nội dung phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cá nhân; 100% cán bộ, đảng viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng”…
 
Qua học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức Đảng đến cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắm các biểu hiện nhận thức lệch lạc, làm giảm niền tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.
 
Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực; công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; số lượng đại biểu tham gia học tập đảm bảo đúng thành phần, đối tượng, đạt tỷ lệ cao. Bài thu hoạch sau học tập nghị quyết, chỉ thị cơ bản đảm bảo chất lượng cao, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, phục vụ cho việc học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tuy nhiên, việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn một số khó khăn như: Chưa dành nhiều thời gian để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận. Từ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:
 
Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chỉ thị, nghị quyết có ý nghĩa quan trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết.
 
Thứ hai, việc quán triệt và tổ chức triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bài bản sẽ tập trung được trí tuệ của cán bộ, đảng viên; việc vận dụng và đề ra chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết sẽ sát thực tiễn.
 
Thứ ba, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư chi bộ, trong chỉ đạo, chủ trì, trực tiếp quán triệt học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chú trọng liên hệ với nhiệm vụ được giao.
 
Thứ tư, đưa việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại, khen thưởng đối với đảng viên hàng năm; đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ. 
 
Đào Thị Hồng Hà - Phòng 1, VKSND tỉnh Tuyên Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Scroll to top